Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI PROJEKTU ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NOWY TARG NA LATA 2017-2030 - AKTUALIZACJA

Nowy Targ, dnia 24 kwietnia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI PROJEKTU ZMIANY

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NOWY TARG

 NA LATA 2017-2030 - AKTUALIZACJA

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.65.2024 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 24 kwietnia 2024 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2030 – aktualizacja wraz z załącznikami. Z uwagi na zmianę obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ, konieczne jest sporządzanie zmiany gminnego programu rewitalizacji i opracowanie Programu dla wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Projekt aktualizacji Gminnego Programu rewitalizacji podlega konsultacjom z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie opinii i uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.nowytarg.pl wraz z projektem aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji do dnia 06.06.2024 r. w następujący sposób :

  1. a) w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ poprzez wrzucenie ich do specjalnej urny umieszczonej przy Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 001) ,
  2. b) pocztą na adres Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ (decyduje data wpływu do Urzędu) ,

2) elektronicznie w następujący sposób :

  1. a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych :

https://ankieta.deltapartner.org.pl/akt_gpr_nowytarg_formularz ,

  1. b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Gminy Miasto Nowy Targ, e-PUAP : /7b6sl73ik2/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),
  2. c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: rozwoj@um.nowytarg.pl ;

3) ponadto przeprowadzone zostanie spotkanie konsultacyjne, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 21.05.2024 r. godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ na Sali Obrad (pok. 115).

Ponadto badania ankietowe przeprowadzone będą poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem : https://ankieta.deltapartner.org.pl/akt_gpr_nowy_targ_ankieta ,

Konsultacje potrwają od 02.05.2024 r. do 06.06.2024 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2030

Formularz konsultacji projektu GPR

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne