Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Najważniejsze akty prawne dotyczące prawnej działalności organizacji pozarządowej
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057)
  3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2055)
  4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) - dotyczy wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego dla ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r.
  5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1468 z późn. zm.)
  6. Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowy Targ w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 306, poz. 2519)
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2148)
  8. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2061)

 

Ponadto polecamy stronę --> poradnik.ngo.pl na największym w Polsce portalu organizacji pozarządowych.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne