Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik Referatu: mgr inż. Krzysztof Iskra

Symbol komórki: ZP

Telefon: 18 261 12 44

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

1) opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta na podstawie spisu planowanych zadań przygotowanym przez poszczególne wydziały,

2) utrzymywanie stałego kontaktu z naczelnikami wydziałów w zakresie wszystkich spraw wymagających przy realizacji zamówień publicznych,

3) bieżące informowanie Burmistrza, jego Zastępców, Sekretarza Miasta o stanie wszystkich spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami o zamówienia publiczne,

4) zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń, jeżeli wartość zamówienia przekracza 130.000 złotych,

5) przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powyżej wartości ustalonej przez Ministra, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UPUE,

6) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, a w szczególności:

 1. przygotowywanie decyzji Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
 2. opracowywanie - wspólnie z Komisją Przetargową - projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem odpowiednich do konkretnego zamówienia wymagań i kryteriów porównania i oceny ofert oraz przedłożenie jej do zaopiniowania przez Radcę Prawnego, a następnie zatwierdzenia przez Burmistrza lub jego Zastępców,
 3. publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 4. udział w pracach Komisji Przetargowej,
 5. w okresie dzielącym dzień ogłoszenia od terminu składania ofert udzielanie wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w uzgodnieniu z poszczególnymi wydziałami,
 6. prowadzenie i ewidencja korespondencji w zakresie prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
 7. prowadzenie całości dokumentacji poszczególnych postępowań o zamówienie publiczne,
 8. przygotowywanie niezbędnych materiałów przy wystąpieniu konieczności udziału w postępowaniach odwoławczych,
 9. prowadzenie ewidencji dokonanych przetargów,
 10. przygotowywanie, zawieranie umów, a w razie konieczności aneksów z wykonawcami,
 11. przekazywanie do poszczególnych wydziałów podpisanej umowy celem jej realizacji,
 12. udostępnianie do wglądu dokumentacji z postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. sporządzanie rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych.

7) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania inwestycyjne o wartości powyżej 130.000 złotych oraz wspólnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup usług i dostaw o wartości powyżej 130.000 złotych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ, z wyłączeniem Gminnych Instytucji Kultury.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne