Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik komórki organizacyjnej: mgr Zbigniew Strama - Sekretarz Miasta

Symbol komórki: AiK

Telefon: 18 261 12 51 | 18 261 12 87 | 18 261 12 67

Godziny pracy:

poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00 


Zakres działania:

w zakresie organizacji i zarządzania:

 1. organizowanie działalności Urzędu, a w szczególności opracowywanie regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz nadzór nad jego wdrażaniem i funkcjonowaniem,
 2. prowadzenie ewidencji uchwał Rady, zarządzeń i decyzji Burmistrza Miasta oraz ich zbiorów,
 3. prowadzenie księgi kontroli Urzędu oraz dbanie o dokonywanie w niej stosownych wpisów przez organ kontroli zewnętrznej,
 4. kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie,
 5. analizowanie i wykorzystywanie wniosków pokontrolnych dla usprawnienia działalności Urzędu,
 6. nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej,
 7. nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych) w zakresie merytorycznej działalności wydziału, w zakresie merytorycznej działalności wydziału,
 8. kompletowanie dokumentacji statutowej i dotyczącej regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych, o których mowa w lit. g,
 9. nadzorowanie prac związanych z reorganizacją i przekształceniem miejskich jednostek organizacyjnych przy współpracy z wydziałami sprawującymi kontrole nad ich działalnością,
 10. prowadzenie spraw związanych z członkostwem (udziałem) Miasta w związkach i stowarzyszeniach,
 11. wykonywanie we współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,
 12. nadzór nad obiegiem dokumentów w Urzędzie,
 13. organizowanie narad Burmistrza oraz obiegu informacji wewnętrznej w Urzędzie,
 14. organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, a także centralnego rejestru petycji,
 15. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie,
 16. realizacja całokształtu zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

w zakresie kadr i szkolenia:

 1. prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników Urzędu,
 2. analizowanie stanu zatrudnienia - gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń w Urzędzie,
 3. opracowywanie Regulaminu Pracy,
 4. organizacja szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników Urzędu,
 5. nadzór nad dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz prowadzenie ich rejestru,
 6. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień osób do działania w imieniu Burmistrza,
 7. prowadzenie Centralnego Rejestru Umów zleceń i o dzieło oraz zgłaszanie zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 8. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, i) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 9. prowadzenie spraw kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych),
 10. organizowanie staży dla osób bezrobotnych, prac społecznie użytecznych oraz praktyk studenckich i zawodowych;

w zakresie administracyjno-gospodarczym:

 1. zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,
 2. prowadzenie remontów, modernizacji i prac adaptacyjnych obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,
 3. zamawianie pieczęci urzędowych, prowadzenie ich ewidencji oraz likwidacji,
 4. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw specjalistycznych, czasopism i prasy,
 5. zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych,
 6. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego,
 7. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Urzędu,
 8. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i gospodarczych,
 9. prowadzenie Archiwum Zakładowego;

w zakresie koordynatora dostępności

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Nowy Targ;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. c) monitorowanie działalności Urzędu Miasta Nowy Targ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne