Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 688) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na realizację zadań publicznych z pominięciem podstawowego trybu udzielania dotacji, czyli otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń powinna spełniać następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Uwaga:

Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów. Zostało podpisane nowe rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

  • wzór oferty plik PDF lub ODT (Open Office) lub DOCX (MS Word)
  • wzór sprawozdania plik PDF lub ODT (Open Office) lub DOCX (MS Word)

 

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Nowy Targ oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ : www.nowytarg.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/małe granty

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. (formularz w załączeniu). Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

W danym roku kalendarzowym, łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Miasta Nowy Targ dla tej samej organizacji lub dla tego temu samego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Formularz do wniesienia uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie małych zleceń należy przesłać na adres wpromocji@um.nowytarg.pl

Pliki do pobrania:

Formularz jako plik PDF, MS Word 2000/2003LibreOffice

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne