Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik Referatu: dr inż. Paulina Dembska-Sięka

Symbol komórki: GK

Telefon: 18 261 12 64 | 18 261 12 27 | 18 261 12 25

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, wprowadzających regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

2) opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

3) współpraca z Referatem ds. Drogownictwa i Transportu w zakresie wykonywania kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta,

4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

5) nadzór i kontrola w zakresie prowadzenia przez podmioty działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz przestrzegania obowiązującego w tym zakresie Regulaminu,

6) kontrola spełniania przez przedsiębiorców warunków wydanych zezwoleń oraz weryfikacja składanych przez nich kwartalnych sprawozdań,

7) nadzór nad gospodarką ściekową na terenie miasta, w tym gromadzenie i analiza informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wykonywanych przez Spółkę MZWiK,

8) przygotowywanie decyzji o przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, o wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

9) udzielanie i rozliczanie dotacji do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych,

10) nadzór nad eksploatacją studni publicznych,

11) realizacja obowiązku sprawozdawczego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

12) realizacja założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zarządzanie aglomeracją wodną, w tym zmiany granic i przegląd aglomeracji,

13) zbieranie i weryfikacja danych i informacji dotyczących realizacji KPOŚK od nadzorowanego MZWiK oraz pozostałych gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Targ,

14) monitoring stanu i postępów oraz uzyskiwanych efektów realizowanych przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK,

15) kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się ścieków komunalnych przez mieszkańców i przedsiębiorców.

w zakresie utrzymania cmentarza:

1) utrzymanie miejsc grzebalnych,

2) utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,

3) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz pomnikami i tablicami pamięci,

4) ubieganie się o środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem grobów wojennych, pomników i tablic pamięci,

5) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisów do imiennej ewidencji pochowanych na cmentarzach wojennych,

6) remonty infrastruktury cmentarnej;

w zakresie utrzymania zwierząt:

1) prowadzenie ogółu spraw związanych z ochroną zwierząt gospodarskich i domowych, a w szczególności zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

2) wydawanie decyzji w sprawie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

4) prowadzenie postępowań w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi,

5) opracowywanie programu zapobiegania bezdomności zwierząt,

6) współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt i prowadzenie akcji propagujących zapobieganie bezdomności zwierząt,

7) sporządzanie umów zawieranych z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt i ich części,

w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej:

1) przygotowywanie projektu uchwał dotyczących ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej utrzymywanych przez Referat,

2) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego i sanitarnego szaletów miejskich,

3) utrzymanie fontann miejskich,

4) współpraca z Referatem ds. Drogownictwa i Transportu w zakresie utrzymywania zieleni w pasach drogowych ulic miejskich,

5) udział w przekazaniu placu budowy oraz odbiorach technicznych i końcowych inwestycji związanych z infrastrukturą komunalną,

6) zabezpieczenie mienia komunalnego przekazanego do wydziału w celu utrzymania,

7) rozliczanie podmiotów korzystających z mienia komunalnego utrzymywanego przez referat,

8) nadzór nad działalnością miejskiej jednostki organizacyjnej w zakresie zadań bieżących - Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji,

9) przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i rozliczanie środków pozabudżetowych (pomocowych) na rozbudowę lub odbudowę infrastruktury komunalnej wodno-kanalizacyjnej,

10) prowadzenie spraw w zakresie dzierżawy mienia komunalnego pozostającego na stanie wydziału,

11) prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji wałów przeciwpowodziowych,

w zakresie utrzymania czystości i porządku:

1) prowadzenie ewidencji:

  1. przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. zbiorników bezodpływowych,
  3. umów na odbieranie nieczystości ciekłych i osadów ściekowych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości,

2) sprawowanie kontroli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,

3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) wydawanie decyzji w myśl art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie przedstawili umów i dokumentów świadczących o korzystaniu z usług wykonywanych przez przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

w zakresie gospodarki odpadami:

1) opracowanie i aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,

2) prowadzenie inwentaryzacji odpadów azbestowo-cementowych,

3) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania dofinansowań dla mieszkańców przy unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest,

4) nakazywanie w drodze decyzji posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

5) całokształt spraw związanych z utrzymaniem, budową, rekultywacją i monitoringiem składowisk odpadów komunalnych w mieście Nowy Targ,

6) przyjmowanie od osób fizycznych informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

7) okresowe wprowadzanie danych o wyrobach zawierających azbest do bazy azbestowej,

w zakresie ochrony wód:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie oraz rozstrzygania sporów w tym zakresie określone w prawie wodnym,

2) zatwierdzanie ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruncie,

3) koordynowanie spraw związanych z melioracją i urządzeniami melioracji wodnych – współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Starostwem Powiatowym w Nowym Targu,

4) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych na terenie gminy,

5) realizacja zadań związanych z opracowaniem Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem mieszkańcom Gminy zaświadczeń na pobór żwiru dla celów gospodarstwa,

7) uczestnictwo w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie wydawanych pozwoleń wodno-prawnych na terenie miasta,

8) prowadzenie postępowań związanych z nakazem przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

9) wydawanie decyzji w sprawach wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania do wody ścieków nie należycie oczyszczonych w zakresie powszechnego i zwykłego korzystania z wód,

10) wymiar i pobór opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wraz z przekazywaniem wpływów z ww. opłaty na rachunek bankowy Wód Polskich.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne