Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik: mgr Grażyna Wielkiewicz

Symbol komórki: USCiSO

Telefony: 

Dowody osobiste: 18 26 11 272

Ewidencja ludności: 18 26 11 273

Urząd Stanu Cywilnego: 18 26 11 223, 18 26 11 222

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00

Pracownicy USCiSO przyjmują mieszkańców w godzinach:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek - czwartek 7.30 - 15.00
piątek 7.30 - 14.30 

Zakres działania:

- w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, przyjmowanie oświadczeń o:

1) wstępowaniu w związek małżeński,

2) stwierdzenie legalizacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

3) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

4) wstępowaniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

5) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

6) uznaniu ojcostwa,

7) uznaniu ojcostwa w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

8) nadaniu dziecku nazwiska męża matki, wykonywanie czynności należących do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz art. 951 Kodeksu Cywilnego, w tym:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,

2) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

3) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

4) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

5) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

6) wydawanie decyzji w sprawie uzupełnienia lub sprostowania aktów stanu cywilnego,

7) transkrypcje, odtworzenia i rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą,

8) wykonywanie wyroków i postanowień sądów dotyczących przysposobienia, zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia ojcostwa, rozwodów, separacji, unieważnienia małżeństwa, uzupełnienia i sprostowania aktów stanu cywilnego,

9) dodawanie wzmianek oraz przypisków do aktów stanu cywilnego,

10) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,

11) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu,

12) prowadzenie archiwum USC.

- wykonywanie czynności należących do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 roku,

- wykonywanie czynności należących do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego w tym:

1) uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych,

2) kwalifikowanie dokumentów zagranicznych do przeprowadzenia postępowań delibacyjnych przez sądy RP

- uznawanie orzeczeń państw UE na podstawie wielostronnych umów międzynarodowych oraz uznawanie orzeczeń państw obcych na podstawie wielostronnych umów międzynarodowych lub umów dwustronnych,

w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

1) realizacja całokształtu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym:

  1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
  2. nadawanie numerów PESEL w sprawach niezastrzeżonych dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
  3. sporządzanie spisów wyborców, wykazów do szkół, list przedpoborowych i poborowych,
  4. udzielanie informacji adresowych,
  5. wydawanie dokumentów tożsamości,
  6. prowadzenie archiwum dowodów osobistych,
  7. prowadzenie Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Wyborców,
  8. udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców,
  9. udostępnianie danych z Rejestru PESEL,
  10. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,

w zakresie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego:

1) wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie zostało ustalone,

- prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego i lokalnego programu Karta Dużej Rodziny,

- realizacja zadań wynikających z postanowień ustawy o repatriacji,

- realizacja zadań związanych z wyborem ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne