Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik Referatu: mgr inż. Janusz Jakobiszyn

Symbol komórki: EMK

Telefon: 18 261 12 05 | 18 261 12 10

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

1) przygotowywanie dokumentacji związanej z komunalizacją mienia państwowego,

2) regulacja stanu prawnego istniejących gminnych dróg publicznych w trybie przepisów ustawy - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

3) przekazywanie gruntów na cele rodzinnych ogrodów działkowych,

4) czynności wynikające z ustawy o ogrodach działkowych,

5) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie operatu i rejestru numeracji nieruchomości,

6) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie nazewnictwa ulic i placów oraz prowadzeniu operatu nazewnictwa ulic i placów Miasta Nowego Targu,

7) prowadzenie postępowania dotyczącego scalania i podziału nieruchomości wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,

8) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,

9) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,

10) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,

11) prowadzenie spraw odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku wydania decyzji zatwierdzającej projekty podziału nieruchomości,

12) prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów uchwał i decyzji w sprawie naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,

13) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości mienia gminnego oraz ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,

14) sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,

15) wydawanie opinii w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości gminnych (rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, zniesienia współwłasności, hipoteki i inne),

16) współdziałanie w postępowaniach związanych z powszechną taksacją nieruchomości oraz ze zmianami w klasyfikacji gruntów,

17) opiniowanie projektów prac prowadzonych w obrębie nieruchomości gminnych,

18) opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych w obrębie nieruchomości gminnych, m.in. w istniejących pasach drogowych,

19) wydawanie zezwoleń na wejście w teren wraz z naliczaniem opłat w związku z lokalizacją obiektów budowlanych w obrębie nieruchomości gminnych,

20) prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia nieruchomości,

21) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów uchwał w sprawie służebności ustanawianych na nieruchomościach gminnych i nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne