Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Symbol komórki: GM

Telefon: 18 261 12 11 (pokój 210 IIp.)

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

 • bieżące załatwianie spraw mieszkaniowych kierowanych do Burmistrza Miasta Nowy Targ,
 • tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, w zakresie lokali użytkowych w budynkach wielomieszkaniowych oraz lokali zarządzanych na podstawie umowy przez zarządców nieruchomości,
 • opracowanie danych finansowych Referatu niezbędnych do opracowywania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalanie stawek czynszów i opłat obowiązujących w tym zasobie,
 • opracowywanie aktów prawa miejscowego dotyczących polityki mieszkaniowej gminy i zarządzeń Burmistrza Miasta Nowy Targ z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz nadzór nad ich realizacją,
 • współpraca przy opracowywaniu projektów inwestycyjnych gminy w zakresie inwestycji mieszkaniowych w kontekście potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz określanie warunków umowy, w zakresie lokali użytkowych w budynkach wielomieszkaniowych oraz lokali zarządzanych na podstawie umowy przez zarządców nieruchomości,
 • nabywanie gruntów pod przyszłe inwestycje wynikające z wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminny,
 • sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem, w zakresie lokali użytkowych w budynkach wielomieszkaniowych oraz lokali zarządzanych na podstawie umowy przez zarządców nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu, w zakresie lokali użytkowych w budynkach wielomieszkaniowych oraz lokali zarządzanych na podstawie umowy przez zarządców nieruchomości,
 • opiniowanie wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 • kształtowanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi w budynkach wielomieszkaniowych oraz lokalami zarządzanymi na podstawie umowy przez zarządców nieruchomości,
 • opracowywanie planów modernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych w budynkach wielomieszkaniowych oraz lokali zarządzanych na podstawie umowy przez zarządców nieruchomości,
 • współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi,
 • zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • sprawowanie nadzoru nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowym Targu w zakresie realizacji zadań określonych umową o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym lokali użytkowych,
 • weryfikacja przekazywanych do Referatu ds. Gospodarki Odpadami opłat za gospodarowanie odpadami, z lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy, pod kątem zgodności z ilością złożonych deklaracji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
 • aplikowanie po środki zewnętrzne na realizację zadań remontowych wraz z przygotowaniem zadań do realizacji w ramach dofinansowania.
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne