Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp3.jpg [13.16 KB]
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Nowym Targu", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2.03.2012r
Całkowity koszt projektu: 293.400 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 293.400 PLN
Okres realizacji: 1 luty 2012-  31 maj 2013
Zakres rzeczowy projektu: Projekt obejmuje 947 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2,3,4,5,6,10,11 w Nowym Targu, dla których przewidziano  realizację 8 rodzajów zajęć, w okresie 3 semestrów roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013 w celu wsparcia ich indywidualnego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych.Szczegółowy zakres projektu poniżej:

 

L.P.

Rodzaj zajęć (zakupów)

Okres realizacji- wartość lub liczba godzin zajęć

II semestr roku szkolnego 2011/2012

I semestr roku szkolnego 2012/2013

II semestr roku szkolnego 2012/2013

Razem

1.

Zakup 6 tablic interaktywnych

24.000 PLN

 -

 -

 24.000 PLN

2.

Zakup szafki indywidualnej i lustra logopedycznego

2.400 PLN

 -

2.400 PLN 

3.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

360 h

255 h

225 h

810 h

4.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

390 h

250 h

290 h

930 h

5.

Zajęcia logopedyczne

510 h

337 h

368 h

1.215 h

6.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

90 h

45 h

45 h

180 h

7.

Gimnastyka korekcyjna

690 h

400 h

380 h

1.470 h

8.

Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze

180 h

112 h

113 h

405 h

9.

Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia muzyczne

90 h

45 h

45 h

180 h

10.

Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia informatyczne

30 h

60 h

30 h

120 h

W perspektywie długoterminowej celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w dalszym kształceniu na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, wyższym, a później w dalszej drodze życiowej.  

Opracował: K Aksamit, J Stopka

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne