Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp11.jpg [16.02 KB]

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ
Data podpisania umowy: 27 września 2016 r.
Całkowity budżet projektu: 37 451,66 zł
Kwota z dotacji: 16 178,43 zł
Wkład własny: 21 273,23 zł
Okres realizacji: 19.02.2016 r. – 30.06.2017 r.

Opis projektu:

Gmina Miasto Nowy Targ opracowała Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ, którego celem jest przygotowanie podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowego procesu rewitalizacji w celu wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym celem projektu jest partycypacja społeczna, która zapewni aktywny udział mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowaniu programu rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzaniu z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawą dla interesariuszy do ubiegania się o pozyskanie finansowania na wskazane w nim projekty. Zgodnie z założeniami do 11 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 działania te mają być wspierane z funduszy EFRR i EFS.

W ramach projektu prowadzone były konsultacje społeczne w formie:

  • spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji,
  • lekcji obywatelskich z udziałem młodzieży gimnazjalnej;
  • zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej.

Dodatkową formą partycypacji społecznej jest Komitet Rewitalizacji, który został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.171.2018 dnia 5 grudnia 2018 r. z późn. zm.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z Budżetu Państwa.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne