Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Naczelnik Wydziału: mgr Katarzyna Put

Symbol komórki: KSiP

Telefon: 18 261 12 36 | 18 261 12 32

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

w zakresie kultury, sztuki:

1) nadzór nad Miejskim Centrum Kultury,

2) nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną, prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych, ustalanie w planach miasta zadań w zakresie upowszechniania kultury,

3) tworzenie instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo wspólnie w drodze umów i porozumień, określanie nazw instytucji i placówek upowszechniania kultury, ich siedzib, przedmiotu działania, a także wyposażenie w niezbędne środki materialne, techniczne oraz finansowe,

4) opracowywanie projektów statutów dla instytucji kultury i placówek muzealnych,

5) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

6) utrzymanie własnych instytucji i placówek upowszechniania kultury i kontrolowanie ich, a także dofinansowanie i nadzorowanie działalności instytucji i placówek upowszechniania kultury prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne na terenie miasta,

7) pozyskiwanie od placówek upowszechnienia kultury informacji o realizacji zadań statutowych oraz rozliczeń ze środków pochodzących z funduszów celowych,

8) współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie kultury i sztuki,

9) organizowanie oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie miasta,

10) organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych,

11) działalność w zakresie wydawania niskonakładowych publikacji;

w zakresie ochrony dóbr kultury:

1) sprawowanie opieki nad zabytkami i prowadzenie prac konserwatorskich, w tym:

  1. współpraca w zakresie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków,
  2. sporządzanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
  3. wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora,
  4. zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru lub ewidencji zabytków po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydział Rozwoju i Urbanistyki,
  5. składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
  6. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska, niezwłoczne zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska,
  7. działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;

w zakresie promocji Miasta:

1) realizacja i koordynowanie zadań związanych z promocją miasta wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta,

2) opracowywanie ofert wystawienniczych oraz udział w targach gospodarczych i turystycznych miast,

3) przygotowywanie i opracowywanie materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i innych materiałów promocyjnych miasta oraz prowadzenie promocji poprzez media społecznościowe,

4) prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współpracą z miastami partnerskimi,

5) prowadzenie spraw dotyczących używania nazwy miasta, herbu, logo przez wnioskujące podmioty,

6) organizacja imprez mających charakter promocji miasta.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne