Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Zadanie inwestycyjne pn.:Budowa drogi Niwa – Grel w Nowym Targu w km 0+000,00 - 1+296,63”.

 

 

 

Informacje o dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa:

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Małopolskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych oraz zadań powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek Miasta Nowy Targ na Budowę drogi Niwa-Grel w Nowym Targu w km 0+000,00-1+296,63 otrzymał największą liczbę punktów w spośród wniosków na drogi gminne w Województwie Małopolskim i otrzymał na to zadnie dofinansowanie w kwocie 4 441 248,00 zł.

Inwestor:

Burmistrz Miasta Nowy Targ

Projektant:

Pracownia Inżynierii Drogowej mgr inż. Piotr Kowalczyk

ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ

Wykonawca

robót budowlanych:

Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o., ul. Lipowa 5a, Wysoka, 52-200 Wrocław

Umowna wartość robót budowlanych:

9 805 934,56 PLN (brutto).

Umowny termin zakończenia robót budowlanych

15 listopada 2019 r.

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:

 

 1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze.Wycinkę drzew i krzewów.
 2. Jezdnię o nawierzchni asfaltowej ze ściekiem z kostki brukowej o szerokości podstawowej 6,0 m na nowych warstwach konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa mineralnego i warstwie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, z nasypami i skarpami.
 3. Chodników szer. 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa mineralnego z betonowymi krawężnikami i obrzeżami.
 4. Budowę i przebudowę skrzyżowań.
 5. Przebudowę, rozbudowę i budowę zjazdów.
 6. Żelbetowy mur oporowy.
 7. Umocnienie brzegów potoku koszami siatkowo – kamiennymi oraz umocnienie dna potoku.
 8. Przepusty ramowe żelbetowe.
 9. Demontażu ogrodzeń i ich elementów (np. furtka, brama).
 10. Kanalizację deszczowej z budową i przebudową wylotów do potoku Klikuszówka, odwodnienia drogi.
 11. Oświetlenie uliczne.
 12. Przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej.
 13. Przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej.
 14. Elementy organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 15. Rekultywację i uporządkowanie terenu.

INFORMACJE O REALIZACJI INWESTYCJI.

W dniu 07 maja 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz przekazany został plac budowy.

2018niwa-grel (2).jpg [837.30 KB]

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne