Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik Referatu: dr inż. Elwira Nowobilska-Majewska

Symbol komórki: GO

Telefon: 18 261 12 94 | 18 261 12 56 | 18 261 12 40

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

1) wymiar i pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacja tych należności oraz prowadzenie spraw z zakresu stosowaniu ulg w jej spłacie, prowadzenie postępowań w myśl Ordynacji podatkowej w przypadkach niezgodności wynikających z deklaracji i stanu faktycznego,

2) zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania - stosownie do postanowień i unormowań prawnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) wydawanie decyzji w myśl art. 6 ust. 7 oraz art. 9x w związku z art. 9zb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

5) wdrażanie, koordynacja i nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,

6) sprawowanie kontroli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,

7) nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami innymi niż komunalne w zakresie ustawy o odpadach,

8) nadzór nad działalnością punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

9) opracowywanie i przekazywanie do odpowiednich instytucji sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie,

10) dokonywanie regularnej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami,

11) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne