Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Paweł Maczek

Symbol komórki: GN

Telefon: 18 261 12 74 | 18 261 12 83 | 18 261 12 06 | 18 261 12 85 | 18 261 12 95 | 18 261 12 62 | 18 261 12 84

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

 • tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz określanie warunków umowy,
 • wykup gruntów pod przyszłe inwestycje wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • dokonywanie przekształceń własnościowych istotnych z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju miasta i wieloletniego planu inwestycyjnego,
 • sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, w tym lokali oraz na oddawanie nieruchomości w dzierżawę lub najem,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz ustanawianie odrębnej własności lokali,
 • prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie naliczenia opłat lub odszkodowań z tytułu zmiany wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego oraz prowadzenie czynności związanych z wcześniejszym wejściem w teren i wypłatą odszkodowania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
 • kształtowanie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, z wyłączeniem lokali w budynkach wielomieszkaniowych oraz lokali objętych umową powierzenia zarządzania lokalami,
 • opracowywanie planów modernizacji i remontów lokali użytkowych, z wyłączeniem lokali w budynkach wielomieszkaniowych oraz lokali objętych umową powierzenia zarządzania lokalami,
 • zarządzanie nieruchomościami gminnymi, które nie zostały oddane w zarząd lub administrację gminnym jednostkom organizacyjnym,
 • zarządzanie miejskimi targowiskami,
 • zarządzanie miejskimi parkingami,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i ochrony gruntów wnikających z przepisów stosownych ustaw,
 • potwierdzanie okresów pracy w rolnictwie,
 • potwierdzanie zawarcia umów dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych w związku z wydanymi aktami własności ziemi,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • współdziałanie z Urzędem Statystycznym w zakresie spisów rolnych,
 • oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz ustalanie warunków użytkowania wieczystego,
 • sprzedaż gruntu na rzecz użytkowników wieczystych,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalanie opłat rocznych za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste,
 • przygotowywanie projektów uchwał o ustalaniu bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości, w tym lokali oraz ustalaniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • prowadzenie postępowań w sprawach oddawania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek gminnych nieposiadających osobowości prawnych oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu,
 • uwłaszczenie przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób prawnych i fizycznych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • korzystanie z prawa pierwokupu oraz ujawniania prawa pierwokupu w księgach wieczystych,
 • nadzór właścicielski nad przekształceniami własnościowymi miejskich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego),
 • ochrona granic kompleksów leśnych,
 • ochrona lasów realizowana poprzez podejmowanie działań w celu usuwania użytków przygodnych, posuszu, wywałów, złomów oraz nasadzenia,
 • opracowywanie wniosków osób fizycznych i prawnych o usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych, z wyłączeniem pasów dróg,
 • pozyskiwanie opinii leśniczego o zasadności usunięcia drzew, krzewów względnie redukcji koron drzew,
 • składanie do Starosty wniosków o zgodę na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych,
 • sporządzanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed i po zakończeniu robót związanych z usunięciem drzew i krzewów,
 • planowanie kosztów związanych z realizacją ww. działań,
 • współdziałanie z Zakładem Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu w zakresie wycinki drzew i krzewów,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektów inwestycyjnych gminy,
 • prowadzenie spraw spadkowych, gdy spadkobiercą ustawowym do nieruchomości jest gmina,
 • opracowanie danych finansowych Wydziału niezbędnych do opracowywania wieloletnich programów gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz ustalanie stawek czynszów i opłat obowiązujących w tym zasobie,
 • składanie, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, w tym na wniosek pozostałych komórek organizacyjnych,
 • korygowanie deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
 • planowanie w budżecie oraz wpłacanie obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Karty usług Wydziału GN

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne