Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Naczelnik Wydziału: mgr Edyta Garb

Symbol komórki: OMiP

Telefon:

18 261 12 35 | 18 261 12 81

dziennik podawczy: 18 261 12 00 | 18 261 12 97

przesyłki awizowane: 18 261 12 18

ewidencja działalności gospodarczej: 18 261 12 33

karta dużej rodziny: 18 261 12 34

 

Zakres działania:

1). w zakresie obsługi klientów:

 1. wydawanie druków oraz wniosków do załatwiania spraw, pomocy przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie właściwym wydziałom celem ich załatwienia, wydawanie korespondencji przygotowywanej przez inne wydziały,
 2. prowadzenie zbioru „kart usług” oraz udostępnianie ich wraz z załącznikami w formie druków urzędowych interesantom,
 3. obsługa dziennika podawczego,
 4. prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, wysyłanie przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź doręczania na terenie miasta przez gońców,
 5. udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta,
 6. kontrola uiszczania należnej opłaty skarbowej wraz z dokonaniem na wniosku adnotacji potwierdzającej jej pobór,
 7. dysponowanie materiałami promocyjnymi Miasta,
 8. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz prowadzenie ich rejestru,
 9. obsługa centrali telefonicznej oraz kserokopiarki (tylko dla potwierdzenia złożenia pisma przez klienta),
 10. nadzór nad systemem e-dokument,
 11. obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego,
 12. obsługa usług na e-PUAP,
 13. prowadzenie rejestru informacji publicznych.

2). w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu,
 2. udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych osobom fizycznym i prawnym,
 3. wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń związanych z działalnością gospodarczą,
 4. współpraca z GUS, ZUS i US i in. we wszystkich sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
 5. wydawanie licencji na transport samochodowy taksówką osobową,
 6. prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niezaliczonych do obiektów hotelarskich,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 8. współpraca z Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3). w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

 1. przygotowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdań z jego realizacji,
 2. bieżąca koordynacja i kontrola zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 4. przeprowadzanie okresowej analizy problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej na terenie gminy,
 5. organizowanie szkoleń dla grup zawodowo zaangażowanych w realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, tj. nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, pracowników policji, dyrektorów szkół, pracowników pomocy społecznej,
 6. bieżąca ewaluacja i prowadzenie lokalnych inicjatyw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 7. wdrażanie i prowadzenie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
 8. obsługa techniczno-biurowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym koordynacja prac poszczególnych Zespołów Komisji,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z mediami, aktualizacja informacji na internetowej stronie.

4). w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej:

 1. koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz realizacja zadań własnych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia,
 2. współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach bezpieczeństwa sanitarnego w mieście,
 3. współdziałanie z jednostkami systemu pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
 4. prowadzenie spraw i nadzór związany ze zlecaniem/powierzaniem realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, w obszarze rozwiązywania problemów społecznych,
 5. sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.

5). w zakresie projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce” – realizacja zadań Punktu Obsługi Inwestora POI:

 1. zebranie informacji nt. czynników atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
 2. określenie dostępnej oferty lokalizacyjnej gminy,
 3. określenie możliwości rozwoju oferty lokalizacyjnej gminy np. poprzez inwestycje JST, przyłączenie nowych gruntów (współpraca z innymi właścicielami lub długofalowe planowanie wykupu),
 4. określenie oferty inwestycyjnej gminy obejmującej elementy wskazane w standardach obsługi inwestora,
 5. wprowadzenie przynajmniej jednej oferty lokalizacyjnej do generatora ofert,
 6. przygotowanie strony internetowej dla inwestora zgodnie ze wzorcem, znajdującym się w podręczniku pn. „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny”,
 7. zaplanowanie i rozpoczęcie realizacji działań z zakresu opieki proinwestycyjnej,
 8. współpraca pracowników POI z pracownikami urzędu i jednostkami w ramach JST,
 9. zapewnienie warunków do spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami,
 10. aktywne uczestniczenie w dedykowanych szkoleniach,

6) koordynowanie działań na rzecz seniorów,

7) obsługa Nowotarskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej,

8) realizacja Programu pod nazwą „Nowotarska Karta Dużej Rodziny”, przyjmowanie wniosków i ich weryfikacja, wydawanie kart, pozyskiwanie partnerów, zawieranie porozumień oraz promocja Programu.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne