Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Wojciech Watycha

Symbol komórki: RiU

Telefon: 18 261 12 71 | 18 261 12 30 | 18 261 12 63 | 18 261 12 39 |18 261 12 69

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

 • przygotowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub jego zmiany,
 • przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie planów miejscowych lub ich zmianę,
 • przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • przygotowywanie koncepcji programowo-przestrzennych i kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustaleniami wieloletniego planu inwestycyjnego,
 • inicjowanie inwestycji wspólnych i towarzyszących,
 • prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestrów decyzji wydawanych przez inne organy w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ich realizację (współpraca z Referatem ds. Ochrony Środowiska),
 • sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie i wydawanie wypisów z dokumentów planistycznych,
 • opiniowanie wniosków o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, o którym mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, we współpracy z Referatem ds. Ochrony Środowiska,
 • przygotowywanie dla Burmistrza Miasta ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i planów miejscowych,
 • obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 • ustalanie przebiegu dróg gminnych w studium uwarunkowań i planach miejscowych,
 • wydawanie opinii zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 • planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • koordynacja działań w zakresie opracowywania Strategii Rozwoju Miasta, współpraca z wydziałami Urzędu, partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie przygotowania, aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
 • organizacja procesów monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta,
 • opracowywanie informacji i raportów z realizacji zadań Strategii Rozwoju Miasta,
 • kompleksowa obsługa inwestorów polegająca, między innymi, na: przygotowywaniu aktualizacji ofert inwestycyjnych, organizowaniu spotkań z potencjalnymi inwestorami, opracowywaniu i aktualizacji Miejskiego Przewodnika Inwestora,
 • koordynacja działań związanych z tworzeniem i obsługą Stref Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu,
 • koordynacja działań inwestycyjnych na drogach publicznych związanych z realizacją przedsięwzięć, których inwestorami są partnerzy zewnętrzni, zarówno publiczni jak komercyjni,
 • wdrażanie systemu informacji przestrzennej,
 • tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej,
 • przygotowanie projektów uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
 • przygotowywanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji w zakresie właściwości gminy,
 • realizacja uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ oraz współpraca z Wydziałem Podatków i Opłat w zakresie realizacji uchwały w sprawie opłaty reklamowej.

Załatw sprawę

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne