Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik Referatu: mgr Marcin Dziadkowiec

Symbol komórki: DiT

Telefon: 18 261 12 89 | 18 261 12 93 | 18 261 12 92 | 18 261 12 88

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

w zakresie drogownictwa:

1) opracowywanie projektów planów finansowania, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

2) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym opracowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego w mieście,

3) opiniowanie projektów prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego,

4) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem warunków przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

5) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

6) prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia służebności w obrębie pasa drogowego istniejących dróg miejskich,

7) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej lub w innej formie zezwoleń na wykonanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów lub urządzeń istniejących w pasie drogi niezwiązanych z gospodarką drogową,

8) prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym ulic miejskich,

9) opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony dróg publicznych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz od strony pozostałych dróg miejskich w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki,

10) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi gminnej zgodnie z ustawą o drogach publicznych,

11) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,

12) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

13) remonty bieżące dróg, chodników, mostów i przepustów,

14) wykonywanie na drogach robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

15) letnie utrzymanie czystości na ulicach i placach na terenie Miasta – określenie zakresu rzeczowego, kontrola wykonania oraz rozliczenie finansowe,

16) zimowe utrzymanie dróg - określenie zakresu rzeczowego, wybór wykonawcy w procedurze zamówienia publicznego, kontrola wykonania oraz rozliczenie finansowe,

17) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,

18) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

19) wprowadzenie, utrzymanie oraz organizacja oznakowania pionowego i nadzór nad jego konserwacją,

20) wykonywanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta,

21) współdziałanie z Referatem ds. Ewidencji Mienia Komunalnego w zakresie regulacji stanu prawnego dróg gminnych,

22) współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki w zakresie planów rozwoju sieci drogowej,

23) współdziałanie z zarządcami innych dróg na terenie Miasta w zakresie remontów i utrzymania sieci drogowej w należytym stanie technicznym,

24) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,

25) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

26) współpraca ze służbami porządkowymi przy wprowadzaniu ograniczeń bądź zamykaniu dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,

27) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego we współdziałaniu z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki,

28) opracowanie zasad parkowania na drogach, w tym również wprowadzanie stref płatnego parkowania na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych,

29) wprowadzanie i utrzymywanie oznakowania pionowego niewynikającego z Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

30) nadzór nad utrzymaniem oświetlenia ulic i placów miejskich, współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w tej sprawie, sporządzanie wniosków w zakresie modernizacji oświetlenia miejskiego,

31) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta,

32) opiniowanie projektów oświetlenia miejsc publicznych i dróg,

33) dekorowanie świąteczno-noworoczne miasta elementami podłączonymi do oświetlenia ulicznego,

34) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie uszkodzonej infrastruktury będącej na stanie Referatu,

35) nadzór nad eksploatacją sieci deszczowej w drogach miejskich,

36) współpraca z MZWiK Sp. z o.o. w zakresie opiniowania wniosków o możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej,

37) przejmowanie na stan Miasta infrastruktury wybudowanej przez inne podmioty za ich środki własne,

38) współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta,

39) utrzymywanie zieleni w pasach drogowych ulic miejskich, w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

40) przekazywanie danych w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Prezesa UKE w zakresie obowiązujących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, istniejącej infrastrukturze technicznej dróg gminnych w tym ich oświetlenia, wydanych decyzjach administracyjnych zezwalających na lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogami.

w zakresie komunikacji i transportu:

1) prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejską,

2) prowadzenie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,

3) opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy,

4) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych obejmujących zasięgiem gminy: Miasto Nowy Targ, Szaflary, Nowy Targ,

5) dokonywanie kontroli działalności posiadaczy zezwoleń na wykonywanie przewozów, wydanych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ,

6) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na terenie gmin objętych komunikacją miejską, pojazdami samochodowymi niebędącymi taksówkami,

7) udzielanie zgody na korzystanie z przystanków na drogach miejskich,

8) nadzór nad działalnością Miejskiego Zakładu Komunikacji.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne