Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Baza NGO

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła uregulowania prawne dotyczące m.in. prowadzenia tejże działalności pożytku i funkcjonowania organizacji pozarządowych działalność taka prowadzących.

Cóż to jest zatem działalność pożytku publicznego i jakie podmioty ją prowadzą?

Otóż jest to działalność społecznie użyteczna prowadzona przez fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe (istniejące w formie stowarzyszeń), organizacje kościelne i inne, w sferze zadań publicznych określonych w wyżej wymienionej ustawie. Ten katalog 24 zadań publicznych jest bardzo obszerny, zawiera niemal wszystkie obszary życia społecznego, nieobjęte lub częściowo objęte działalnością gospodarczą, najczęściej realizowane przez organy administracji publicznej i organizacje pozarządowe. Przykładowo są to zadania z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, kultury, sztuki, kultury fizycznej, sportu, ekologii, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, integracji europejskiej i innych.

Organy administracji publicznej czyli jednostki samorządowe (gminy, powiaty, samorządowe województwa) i jednostki rządowe (szczebla wojewódzkiego i ministerialnego) dysponujące środkami budżetowymi na realizacje tych zadań mogą je zlecać organizacjom pozarządowym w formie wspierania lub wręcz całkowitego powierzenia zadania do wykonania. Dzieje się to w trybie otwartego konkursu ofert na wykonanie danego zadania.

Organizacja pozarządowa może uzyskać status organizacji pożytku publicznego jeśli spełnia określone w ustawie wymagania, które w założeniu maja odróżnić jej działalność w danej sferze od zwykłej działalności gospodarczej.

Organizacja pozarządowa musi więc prowadzić działalność na rzecz ogółu społeczności (np. OSP) lub pewnej grupy poszkodowanych życiowo, materialnie (np. Polski Komitet Pomocy Społecznej) lub swoich członków (jeśli jest stowarzyszeniem). Działalność gospodarcza prowadzona przez dany podmiot służy jedynie celom statutowym (użytecznym społecznie) i cały dochód jest przeznaczany na te cele. Muszą posiadać statutowy organ kontroli niezależny od zarządu, istnieją ograniczenia co do wysokości wynagrodzeń członków zarządu i komisji rewizyjnej, osoby te nie mogą być karane za przestępstwo z winy umyślnej, spokrewnione i spowinowacone ze sobą (dotyczy zależności pomiędzy członkami zarządu i komisji rewizyjnej). Konieczne są również pewne uregulowania statutowe co do gospodarki finansowej i majątkiem organizacji. Po spełnieniu tych rygorów dany podmiot może uzyskać status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań. Nie koniec na tym obowiązków organizacji pożytku publicznego, winna ona przedstawiać do publicznej wiadomości sprawozdania ze swojej działalności, także finansowe i przesyłać je do ministerstwa.

Powstaje pytanie po co np. klub sportowy zajmujący się szkoleniem młodzieży w danej dyscyplinie ma spełniać te dość rygorystyczne wymagania formalne ?

Dla organizacji pożytku publicznego zarezerwowane są pewne przywileje niedostępne dla tych którzy takiego statusu nie posiadają. Otóż przysługują im zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnienie z podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych, zwolnienia od opłat skarbowej i sądowych. Organizacja pożytku publicznego może na preferencyjnych zasadach użytkować nieruchomości będące własnością skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, mogą w niej pełnić zastępczą służbę wojskowa poborowi, może wreszcie otrzymać od szeregowego podatnika, osoby fizycznej 1 % podatku dochodowego.

Organizacje Pożytku Publicznego w Nowym Targu

KRS NAZWA NR KONTA
0000045366 Klub Sportowy "GORCE" 80124051361111000052219874
0000050394 Związek Podhalan W Polsce 18881200050000000004040001
0000072049 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu 84102034660000990200018960
0000073550 Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. Jana Bednarskiego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki 59124051361111000052164477
0000082952 Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu "Mali Śwarni" 20881200050000000016610001
0000091822 Yacht Klub Polski Nowy Targ 73881200050000000004880001
0000108548 Fundacja na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 93102034660000980200243790
0000123962 Stowarzyszenie Sportowe Karate "Yokozuna" 29881200050000000005760001
0000247422 Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy "PODHALE" Nowy Targ 24881200050000000001010001
0000254769 Uczniowski Klub Sportowy "GIMPEL" 73881200050000000025250001
0000287744 Dignitas Dolentium
61124044321111000047210358
0000296293 Stowarzyszenie Renovaro im. św. Jadwigi Królowej 35124015741111001016467492
0000345171 Fundacja im. Adama Worwy 77124051361111001029918721
0000088851 Polski Związek Niewidomych i Słabo Widzących Koło Powiatowe w Nowym Targu 83881200050000000016320001
0000425949 Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki 59124015741111001047664297
0000041349 Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowym Targu 72124015741111001062092813

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wyszukiwarka podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego - Ministerstwo Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Sądowy

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne