Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik Referatu: mgr Sylwester Magiera

Symbol komórki: OŚ

Telefon: 18 261 12 91 | 18 261 12 41 | 18 261 12 29

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

- w zakresie ochrony przyrody:

1) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew oraz krzewów z terenów nieruchomości niebędących własnością gminy oraz terenów leśnych i naliczanie opłat z tego tytułu,

2) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości, za zniszczenie drzew i krzewów lub uszkodzenie drzew, za usunięcie drzew pomimo sprzeciwu organu lub bez dokonania zgłoszenia,

3) sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z gminnych terenów zieleni miejskiej, w tym z terenów objętych ochroną przyrodniczą i konserwatorską,

4) opracowywanie wniosków o przyznanie dotacji na zadania ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną prawną -przyrodniczą i konserwatorską, w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z budżetu państwa –środki Wojewody, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadzorowanie prawidłowego i terminowego przebiegu realizacji zadań objętych dotacjami, rozliczanie dotacji uzyskanych ze środków zewnętrznych zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach dotacji,

5) zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji przepisów o ochronie środowiska na terenie miasta oraz sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania tych przepisów w zakresie objętym właściwością Burmistrza Miasta,

6) nadzór nad administrowaniem zielenią miejską, w tym parkami i placami miejskimi,

7) współpraca z Zakładem Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu w zakresie zieleni miejskiej,

8) prowadzenie spraw związanych z formami ochrony przyrody indywidualnej (przygotowywanie projektów uchwał Rady we wskazanym zakresie),

9) prowadzenie działań z zakresu popularyzacji ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,

10) wydawanie opinii w przedmiocie lasów ochronnych,

11) opiniowanie wniosków właścicieli gruntów kierowanych do nadleśnictw o nieodpłatne udostępnienie materiału sadzeniowego,

12) realizowanie zadań z zakresu prawa łowieckiego, w zakresie objętym właściwością Burmistrza Miasta oraz współpraca z kołami łowieckimi,

13) realizowanie całokształtu zadań wynikających z zapisów Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,

14) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadania pn.: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”.

- w zakresie ochrony środowiska:

1) realizacja zadań wynikająca z Programu ochrony środowiska, a także z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

2) całokształt spraw wynikający z podjętych gminnych programów, tj.: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE),

3) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania dofinansowań do wymiany starych palenisk węglowych na ekologiczne,

4) przyjmowanie informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska od jednostek miejskich oraz realizacja obowiązku sprawozdawczego w tym zakresie,

5) ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy instalacji lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu, wytwarzających w środowisku nadmierny hałas lub wibracje,

6) nakładanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

7) weryfikowanie i przyjmowanie zgłoszeń w zakresie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w ramach zwykłego korzystania ze środowiska (nie dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków),

8) kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,

9) współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, Wydziałem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,

10) udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w zakresie ochrony środowiska oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi, zajmującymi się zagadnieniami ochrony środowiska,

11) prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków z budżetu gminy ponoszonych na ochronę środowiska,

12) edukacja ekologiczna,

13) występowanie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskami dotyczącymi naruszeń przepisów o ochronie środowiska – a przy bezpośrednim zagrożeniu wydawanie poleceń,

14) sporządzanie raportów z realizacji programu ochrony środowiska,

15) opiniowanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk odpadów,

16) współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki w zakresie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i przygotowywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć,

17) nadzór nad opracowaniem i realizacją gminnego programu ochrony środowiska,

18) opracowywanie wniosków o dotację/pożyczkę/umorzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane przez Referat w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i ograniczenia niskiej emisji oraz rozliczanie przyznanych środków,

19) udzielanie informacji mieszkańcom na temat możliwości pozyskania środków na działania z zakresu ochrony środowiska,

20) całokształt spraw związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie.

- w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

1) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

2) zamieszczanie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w publicznie dostępnym wykazie -Biuletynie Informacji o Środowisku,

- w zakresie projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – realizacja zadań Eko-doradcy:

1) współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,

2) aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,

3) nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,

4) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

5) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,

6) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,

7) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),

8) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,

9) współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie Burmistrza w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,

10) współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,

11) monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,

12) rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,

13) przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,

14) stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,

15) zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Eko-doradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,

16) przekazywanie zespołowi zarządzającemu i Urzędowi informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone,

17) zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,

18) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochrona powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),

19) aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie

20) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,

21) udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Eko-doradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM,

22) koordynacja spraw związanych ze zgłoszeniami mieszkańców w ramach aplikacji Ekointerwencja.

- wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków informacji o źródłach ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, zgodnie z art. 27 a i b ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 - w zakresie gospodarki odpadami:

1) opracowanie i aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,

2) prowadzenie inwentaryzacji odpadów azbestowo-cementowych,

3) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania dofinansowań dla mieszkańców przy unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest,

4) całokształt spraw związanych z utrzymaniem, budową, rekultywacją i monitoringiem składowisk odpadów komunalnych w mieście Nowy Targ,

5) przyjmowanie od osób fizycznych informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

6) okresowe wprowadzanie danych o wyrobach zawierających azbest do bazy azbestowej.

Aktualności

 

Karty usług Referatu OŚ

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne