Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Naczelnik Wydziału: mgr Łukasz Knurowski

Symbol komórki: ZKiB

Telefon: 18 261 12 82 | 18 266 33 27 | 18 261 12 66

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

Wydział prowadzi sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, obrony narodowej, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:

w zakresie spraw dotyczących obrony narodowej:

1) realizacja zadań z zakresu planowania obronnego,

2) wykonywanie planu i programu szkolenia obronnego, organizacja, przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych,

3) wykonywanie dokumentacji i organizacja pracy Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania,

4) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych w ramach punktu kontaktowego HNS,

5) reklamowanie, we współpracy z Wydziałem Administracji i Kadr, pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

6) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia, mobilizacji i w czasie wojny innych osób niż wskazanych w lit. e),

7) realizacja zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne,

8) organizacja Akcji Kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych,

9) planowanie zabezpieczenia medycznego na potrzeby obronne państwa w oparciu o podmioty lecznicze działające na terenie Nowego Targu,

10) nadzorowanie oraz kontrola wykonywania zadań obronnych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowy Targ,

w zakresie spraw dotyczących obrony cywilnej:

1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

2) przygotowanie i kierowanie jednostkami organizacyjnymi obrony cywilnej,

3) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

4) opracowanie planu obrony cywilnej miasta,

5) organizowanie i prowadzenie szkolenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

6) kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań,

7) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta,

8) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

9) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

10) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,

w zakresie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,

2) realizacja zaleceń wojewody i starosty do planu zarządzania kryzysowego,

3) opracowanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia miejskiego planu zarządzania kryzysowego,

4) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

5) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

6) realizacja zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowy Targ wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

w zakresie spraw dotyczących powszechnego obowiązku obrony:

1) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej,

2) współudział w kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Miasto Nowy Targ,

3) orzekanie w sprawach osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy w zakresie określonym przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

w zakresie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie p. pożarowej i ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w szczególności:

  1. rozeznanie potrzeb w zakresie utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej,
  2. wnioskowanie o zabezpieczenie budżetu miasta w środki finansowe na powyższe cele,
  3. koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta w zakresie ustalonym przez wojewodę,

- prowadzenie spraw wynikających dla gminy z ustawy prawo o zgromadzeniach - przyjmowanie zawiadomień i wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnic,

- obsługa monitoringu miejskiego,

- organizowanie i kontrolowanie wykonywania przez skazanych nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne