Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik: Arkadiusz Szymczyk

Symbol komórki: SiT

Telefon: 18 261 12 37

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

w zakresie sportu i turystyki:

1) prowadzenie kierunkowych działań miasta w zakresie współpracy z klubami i związkami sportowymi,

2) analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie udzielania ulg klubom sportowym w zakresie opłat należnych miastu Nowy Targ,

3) prowadzenie bazy danych w zakresie działalności klubów sportowych,

4) opiniowanie wniosków klubów sportowych dotyczących wyróżnień i odznaczeń,

5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

6) prowadzenie i koordynacja zadań związanych z organizacją imprez sportowych i turystycznych każdego szczebla, w szczególności koordynacja rozgrywek sportu międzyszkolnego,

7) współdziałanie z WOPR i GOPR w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających, uprawiających sporty wodne, przebywających w górach,

8) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania sportu i turystyki,

9) nadzór nad działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 cyt. ustawy.

2) opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z jego realizacji,

3) przeprowadzanie procedury powierzania organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych, w tym:

  1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania konkursowego w zakresie zadań przypisanych do wydziału,
  2. opracowywanie projektów umów na realizację zadań przez organizacje wyłonione w toku postępowania konkursowego,
  3. przekazywanie organizacjom pozarządowym środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
  4. bieżący nadzór i kontrola nad wykonywaniem przez organizacje pozarządowe powierzonych zadań,
  5. rozliczanie dotacji przyznanych z budżetu miasta organizacjom pozarządowym w zakresie zadań przypisanych do wydziału,
  6. kontrola merytoryczna i finansowa sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych w zakresie zadań przypisanych do wydziału,
  7. podejmowanie działań związanych z tworzeniem wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji samorządowej,
  8. przeprowadzanie okresowej analizy problemów dotyczących działalności organizacji pozarządowych, organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych.
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne