Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Naczelnik Wydziału: inż. Wilchelmina Schab

Symbol komórki: FPiI

Telefon: 18 261 12 99 | 18 261 12 77 | 18 261 12 76 | 18 261 12 75 |18 261 12 65

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

w zakresie funduszy pomocowych:

1) monitoring osiągnięcia celów i rezultatów zrealizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej:

 1. przygotowanie bazy danych niezbędnych do monitoringu,
 2. współpraca z zarządcami obiektów,
 3. bieżące gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań,
 4. promocja realizowanych inwestycji.

2) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań do instytucji zarządzającej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z wytycznymi.

3) prowadzenie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zrealizowanych projektów.

4) prowadzenie korespondencji z instytucją zarządzającą,

5) przygotowywanie niezbędnych analiz finansowych,

6) monitorowanie programów i funduszy pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych,

7) inicjowanie projektów wspólnie z innymi partnerami.

w zakresie planowania inwestycji:

1) przyjmowanie i gromadzenie wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych miasta,

2) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych zgłoszonych zadań inwestycyjnych,

3) przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów inwestycyjnych,

4) ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,

5) współpraca z wydziałami w zakresie stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycyjnych i realizacji planów przestrzennych, koncepcji programowo-przestrzennych,

6) przekazywanie danych w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Prezesa UKE w zakresie planowanych inwestycji w infrastrukturę techniczną oraz kanałów technologicznych;

w zakresie realizacji inwestycji:

1) przygotowywanie zakresu rzeczowego i szczegółowych założeń projektowych dotyczących rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i ekonomicznych dla zlecanych dokumentacji projektowych,

2) opracowanie dokumentacji przetargowych i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego,

3) udział w pracach komisji przetargowych,

4) prowadzenie czynności o dokonanie zamówień niepodlegających Ustawie Prawo zamówień publicznych, celem zlecenia prac projektowych, robót budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego,

5) nadzór nad pracami projektowymi, egzekwowanie właściwej, terminowej i zapewniającej oczekiwane rezultaty realizacji umowy o te prace,

6) współpraca z projektantem w przypadku problemów prawnych w trakcie realizacji zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej,

7) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu realizacji inwestycji,

8) uzyskiwanie niezbędnych warunków do projektowania, uzgodnień, opinii, zgód, pozwoleń, kompletnych opracowań projektowych oraz ich odbiór i rozliczanie,

9) zapewnienie realizacji robót budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego poprzez właściwą dokumentację procesu,

10) przekazywanie placów budowy Wykonawcom celem realizacji inwestycji,

11) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umowy przez Wykonawcę,

12) powoływanie inspektora nadzoru i nadzór nad jego czynnościami,

13) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach zadań inwestycyjnych,

14) zawiadamianie o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i udział w kontrolach budowy prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i inne instytucje,

15) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów budowlanych,

16) przekazywanie zrealizowanych zadań do eksploatacji,

17) obsługa okresu gwarancyjnego:

 1. organizowanie przeglądów przed upływem okresu gwarancyjnego,
 2. organizowanie odbiorów ostatecznych po upływie okresu gwarancji,
 3. udział w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji realizowanych przez inne jednostki miejskie;

w zakresie finansowym i sprawozdawczym:

1) przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu miasta na dany rok,

2) aktualizacja materiałów planistycznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych,

3) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji,

4) prowadzenie spraw w zakresie uzyskania środków finansowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji,

5) rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujące:

 1. zadania inwestycyjne realizowane z własnych środków finansowych,
 2. zadania inwestycyjne realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
 3. zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych,
 4. przekazywanie dowodem OT lub PT na majątek użytkownika zrealizowanego zadania;

6) rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,

7) rozliczanie wpłat dokonanych na Społeczny Komitet Gazyfikacji z lat 1988-1989 poprzez spisywanie umów z mieszkańcami, do których został wykonany przyłącz gazowy z przeliczeniem wartości wpłaty zgodnie z zasadami ujętymi w Uchwale Nr 66/X/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 sierpnia 2003 roku, zwrot przedpłat.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne