Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

System Informacji Przestrzennej

Politykę przestrzenną Nowego Targu, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.

Jednym z najważniejszych zadań i kompetencji samorządu lokalnego jest uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym dokumentem, który wpływa bezpośrednio na zagospodarowanie przestrzenne na terenie danej gminy i możliwość inwestowania zarówno dla indywidualnych inwestorów jak i dla firm i innych podmiotów. Istnienie planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu przyspiesza znacznie i upraszcza proces inwestycyjny.

Nowy Targ jest miastem, w którym od kilku kadencji Rada Miasta systematycznie uchwala kolejne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, sporządzane przez Urząd.

W naszym mieście takich planów jest 25 i obejmują one tereny o pow. 3755,88 ha co stanowi 73,5 % ogólnej pow. miasta, a 98,8 % pow. zurbanizowanej miasta.

Mapy GIAP - System informacji przestrzennej

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne