RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 119
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciąży obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127). 

Wzory deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw:

Deklaracja on-line Logowanie do aplikacji ZONE (gunb.gov.pl)

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, będącej centralną bazą informacji i ważnym narzędziem wspierania wymiany starych kotłów grzewczych, odpowiada Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

CEEB jest narzędziem dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji założeń polityki niskoemisyjnej oraz miejscem, gdzie dostępne są informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dodatkowo dla obywateli w niedalekiej przyszłości zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy CEEB jest moc cieplna źródła spalania paliw – nie większa niż 1 MW, aby objąć nie tylko jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, ale też małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne. Obowiązek złożenia deklaracji jest niezależny od formy prawnej użytkowania budynku i ciąży zarówno na osobie fizycznej jak i przedsiębiorcy.

Jakie informacje zawiera deklaracja zgodnie z ww. ustawą:

 • imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródła spalania paliw;                 
 • informacja o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu do kontaktu lub e-mail.

Terminy składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości lub zarządców.

Obowiązek złożenia deklaracji:

 • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła w budynku nowo powstałym, zgodnie z art. 27g ust. 1 ww. ustawy;
 • 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła, zgodnie z art. 18 pkt. 6, ww. ustawy, czyli w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z art. 27a ust. 2 pkt.1 lit. a i c.

Sposób składania deklaracji:

 • w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję;
 • w formie papierowej, wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, pokój 001, zgodnie z lokalizacją budynku (tzn. tylko dla budynków położonych na terenie miasta Nowy Targ).                               

Sankcje dla osób, które nie złożą w ustawowym terminie deklaracji.

Brak złożenia deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 wyżej wymienionej ustawy jest zagrożony karą grzywny.

Przepisy:

Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw, w postaci pisemnej lub elektronicznej (forma elektroniczna dostępna będzie dopiero od 1 lipca 2021 r.).

Art.  27g ww. ustawy mówi, że:

 1. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej „deklaracją”, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
 2. Deklarację składa się w postaci:

1) elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub

2) pisemnej.

 1. Deklaracja zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;

3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 5 ww. ustawy, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. Natomiast w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej Burmistrz Miasta Nowy Targ wprowadzi do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję (od 1 lipca 2021 r.).

Poniżej podajemy link do strony internetowej z treścią ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127.

Po szczegółowe informacje w powyższym zakresie odsyłamy na stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, poświęconą tej tematyce: https://www.gunb.gov.pl.

Na kanale youtube GUNB pojawił się film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br. 

Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-

Do pobrania:

 1. Deklaracja A - budynki mieszkalne
 2. Deklaracja B - budynki niemieszkalne
 3. Broszura Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 4. Informator CEEB
 5. Instrukcja CEEB
 6. Ulotka 1
 7. Ulotka 2 

Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!  

Informujemy, że w sprawach związanych z dodatkiem węglowym, a także w kwestii innych dodatków wpierających gospodarstwa domowe przy zakupie paliw do źródeł ciepła w budynkach - należy zasięgać informacji pod numerem infolinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska: (+48 22) 36-92-900, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.

Print Informacja z dnia 22-09-2021, opublikowana przez: Józef Bryś była czytana 6451 razy
Źródło: Reporter   więcej z tej kategorii (Reporter)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE