RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 173

Miejscy rajcy Marek Batkiewicz i Jacek Kubowicz nie są już w klubie radnych Platformy Obywatelskiej w radzie miasta. 6 lipca obaj złożyli rezygnację z członkostwa.

O „usunięciu" 5 lipca z klubu obu radnych, którzy - przypomnijmy - zagłosowali na ostatniej sesji za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Markowi Fryźlewiczowi - poinformował media wicestarosta i zarazem przewodniczący koła PO RP w Nowym Targu Maciej Jachymiak, który przesłał nam również listy adresowane do obu radnych. Pisma są niemal identyczne, zawierają wezwania do złożenia mandatu radnego. Padają zarzuty, że od wielu miesięcy obaj radni nie uczestniczą w pracach klubu i z nim nie współpracują, nie składają żadnych wyjaśnień dotyczących swojego zachowania.
Tygodnik Podhalański 17-07-2012

Czy radni opozycji przesądzili o winie nowotarskiego burmistrza w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy przetargu na budowę basenu i jednoznacznie wskazali ją w pismach skierowanych do pełnomocnika rządu do spraw korupcji Julii Pitery?

Przewodniczący Rady Michał Glonek nazywa całą sprawę plotką, w kręgu rajców proburmistrzowych pada określenie - donos. Problem wywołał podczas sesji radny Józef Trzciński, który wystąpił w imieniu klubów: Podhalańska Wspólnota Samorządowa, Prawo i Sprawiedliwość oraz Związek Nowotarżan.
Tygodnik Podhalański 14-09-2011

- Na jakiej podstawie burmistrz pobiera wynagrodzenie za pracę? - dopytuje się Janusz Tarnowski, radny i niedawno główny rywal Marka Fryźlewicza w walce o reelekcję.

Swoje wystąpienie Tarnowski pozostawił na czas wolnych wniosków na zakończenie poniedziałkowej sesji. Zauważa on, że to rada miasta powinna ustalać wynagrodzenie burmistrza. - Ustawodawca przyznał jej wyłączne prawo do ustalania wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, jak to możliwe, że tak istotna i ważna z formalno-prawnego punktu widzenia kwestia dotycząca wynagrodzenia burmistrza miasta jest realizowana niezgodnie z powyższą zasadą, a mówiąc nawet dokładniej -niezgodnie z prawem? - dziwi się radny.

Tygodnik Podhalański 03-02-2011

Autor to postać bardzo dobrze znana w No­wym Targu. Choć urodził się w Zawierzbiu koło San­domierza, większość swo­jego życia spędził w stoli­cy Podhala. Po ukończeniu studiów pracę rozpoczął w tutejszym szpitalu. Zakła­dał między innymi ośrodek zdrowia w Łopusznej. Peł­nił różne funkcje. Posiada 4 specjalizacje - I i II stopień z chorób wewnętrznych, z medycyny społecznej i kar­diologii. Jest autorem kilku prac naukowych. Jego naj­większą pasją zawsze była medycyna, kolejna to po­dróże, a kiedyś sport.

- Przez ponad 50 lat pisałem głów­nie recepty, a ponieważ ostat­nio mam więcej wolnego cza­su, a nie Mnę nudy, postano­wiłem napisać książkę - mó­wił dr Snopek podczas spo­tkania w MOK-u. - Nie jest to opracowanie Historyczne, ale luźna opowieść oparta na wąt­kach biograficznych.

Tygodnik Podhalański 10-11-2010

Co roku wydawnictwo to elektryzuje przede wszystkim osoby, które interesują się historią Nowego Targu. Właśnie na księgarskie półki trafia 14 numer Almanachu Nowotarskiego.

Tematyka kolejnych artyku­łów jest zróżnicowana i doty­ka spraw nie tylko miasta, ale całe­go Podhala. Część historyczną otwie­ra artykuł Łukasza Podolaka, który opisuje obchody 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Podhalu sprzed stu lat. Burmistrza Marka Fryźlewicza zaintrygował znaleziony w archi­wum "Regulamin Koła Radziecko-Mieszczańskiego", czyli współcze­snego koła radnych miejskich.

Tygodnik Podhalański 10-11-2010

W ocenie  prokuratora prowadzące­go sprawę zachodziło uzasadnio­ne podejrzenie popełnienia przestępstwa -  to główna przesłanka wszczęcia śledz­twa - tłumaczy prokurator Beata Stępień-Warzecha, rzecznik prasowa Pro­kuratury Okręgowej w Nowym Sączu. -  Akta sprawy wróciły na policję, śledztwo prowadzą funkcjonariusze z Nowego Sącza- dodaje.

Prokuratorskie śledztwo zapocząt­kowało doniesienie przygotowane przez opozycję w Radzie Powiatu Nowotar­skiego. Główne tezy obszernego opra­cowania sugerowały, że władze powia­tu nowotarskiego sprawowały niedosta­teczny nadzór nad nowotarskim szpita­lem, co doprowadziło do niekontrolowa­nego zadłużenia placówki, a w efek­cie sprawiło, że szpital utracił płynność finansową.

Tygodnik Podhalański 02-11-2010

W związku z artykułem zamieszczonym 16 września 2010 r. na lamach TR pt "Źle, czyli do­brze w nowotarskim szpitalu" małopolski Od­dział Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej i prawdziwej informacji (...) zwraca się z uprzejmą prośbą o opublikowanie poniższej odpowiedzi.

W artykule opisana została sytuacja Podha­lańskiego Szpitala w kontekście problemów finan­sowych placówki, prezentowana jest również teza, że winę za zaistniałą sytuację "ponosi w dużej mie­rze Narodowy Fundusz Zdrowia".

Tygodnik Podhalański 27-09-2010

Ks. Grzegorz Bliźniak, przełożony generalny i założyciel nowego zakonu, odwiedził naszą redakcję w Zakopanem. Opowiadał o tym, jak po­wstało Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miło­siernego, które w skrócie zwie się misericordianie.

Powstało w 2008 roku, ma skromną siedzibę w Kiwercach, w diecezji łuckiej na Ukrainie. - To 14 km od Łucka, a 90 od polskiej granicy. Zakon i jego działalność jest związana ściśle z osobą św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała So­pocki.  Siostra Faustyna była w 1936 roku na kuracji w Walendowie pod Warszawą. Stad napisała list do swe­go spowiednika i kierownika duchowego o tym, że Pan Je­zus pragnie nie tylko zgromadzenia żeńskiego o ducho­wości Bożego Miłosierdzia, ale również męskiego.

Tygodnik Podhalański 21-09-2010

Opozycja domaga się ścigania przez prokuraturę wszystkich członków zarządu powiatu nowotarskiego.

O tym, że opozycja przy­gotowuje wystąpienie w kuluarach, mówiło się od dawna. Oficjalnie jednak li­derzy klubów opozycyjnych jeszcze w ubiegłym tygodniu dementowali te informacje. - Pracujemy nad pewnym doku­mentem. To nasz obowiązek. W końcu obywatele, którzy mają uza­sadnione podejrzenie, że doszło do działań bezprawnych, mają obowiązek zgłoszenia tej sprawy or­ganom kontrolnym. W przeciw­nym razie sami narażają się na odpowiedzialność karną. Jeszcze nie wiemy, czy dokument trafi do prokuratury.

Tygodnik Podhalański 21-09-2010

Owacjami na stojąco dziękowali Słowacy artystom za koncert muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza w chłodny niedzielny wieczór na dziedzińcu zamku w Kieżmarku.

Koncert "Motywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego" moglismy  usłyszeć już 3 lata temu na zamku w Niedzicy. W niedzielnym koncercie, oprócz polskich artystów, wystąpili słowaccy. Pięknie brzmiał bary­ton Andrija Shkurhana z sopra­nem Elżbiety Towarnickiej. Lukaś Simonov (tenor), który po­chodzi z Kieżmarku, śpiewał ze wzruszeniem. Jacek Wójcicki (tenor) "kupił" publiczność "Karuzelą z madonnami". Mło­dzieńczą energię wprowadziła krakowska Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Haliny Jarczyk.
Tygodnik Podhalański 20-09-2010

W połowie października w Nowym Targu rozpocznie swą działalność stacja Caritas.

Siostry zakonne z Caritasu będą m.in. prowadzić rehabilitację, a także zaopiekują się osobami starszymi i niedołężnymi. Swą siedzibę znalazły w pomieszcze­niach domu parafialnego przy ko­ściele św. Jadwigi na os. Bór. Jednak osoby schorowane i samotne będą mogły liczyć też na fachową pomoc i odwiedziny w domu. To kolejna tego typu placówka na Podhalu - dotychczas funkcjo­nuje i bardzo dobrze sprawdza się placówka w Zakopanem. - Inicja­tywa jest przykładem realizacji uchwa­ły rady miejskiej sprzed 5 lat, by naszego Papieża Jana Pawła II upamiętniać nie odsłanianiem tablic czy pomni­ków, ale działaniem dla innych.

Tygodnik Podhalański 13-09-2010

fot. Józef Figura

Mieszkańcy Poronina boją się, że burmistrz Nowego Targu będzie uczył innych, jak wyburzać domy pod budowę dróg.

Po dwóch domach przy Waksmundzkiej pozostała tylko sterta gruzu. Jedni przechod­nie wspominają dawne czasy, gdy można było smacznie zjeść w tutej­szym barze, inni czekają na most, który usprawni komunikację w mieście. Jeszcze inni zastanawiają się, czy podobny los nie spotka innych domów na Podhalu. Ekipa remontowa uwija się sprawnie, w tle widać już zarys drogi dojazdowej do mostu na Bałęzowem.
Tygodnik Podhalański 13-09-2010

Wicestarosta jest naturalnym kandydatem na dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego - uważa opozycja w Radzie Powiatu Nowotarskiego.

Tą śmiałą propozycję wy-głosił podczas ubiegło-tygodniowej sesji Józef Szperlak naczelny opozycjonista. Radny podkreślał, że to właśnie Maciej Jachymiak, który z ramienia zarządu powiatu nadzoruje służbę zdrowia, powinien wziąć odpowiedzialność za losy PSS i próbować wyprowadzić szpital z finansowej zapaści.

Podhalańska placówka znalazła się w głębokim kryzysie po tym, jak Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił wypłaty wypracowanych przez szpital w ubiegłym roku świadczeń ponadplanowych. Dług PSS sięgnął 50 min zł.

Tygodnik Podhalański 07-09-2010

Zarząd powiatu nowotarskiego najpierw udzielił całkowitego rozgrzeszenia byłemu dyrektorowi szpitala, a teraz oddaje go do prokuratury.

Dotarliśmy do treści kontrowersyjnego porozumienia. Pod koniec maja zarząd powiatu podjął uchwałę o rozwią­zaniu umowy o pracę z Krzysztofem Kicińskim na zasadzie porozumienia stron. Załącznikiem dokumentu było siedmio-punktowe porozumienie, regulujące m.in. sposób przekaza­nia dokumentacji i wzajemne rozliczenia (sposób wypłaty dyrektorowi sześciomiesięcznej odprawy).

Tygodnik Podhalański 23-08-2010

Roszczenia rabczańskiego szpitala wobec Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu przekroczą milion złotych. Czekamy, aż Rabka odpali rakiety, my odpowiemy z wszystkich dział - tak rabczańskie prace nad pozwem sądowym przeciwko swojej, placówce komentuje Krzysztof Kiciński, szef Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.

Konflikt między szpitalami trwa od blisko roku i dotyczy wzajemnych rozliczeń. Do Końca ubiegłego roku placówki działały w ramach jednego SP ZOZ-u.

Tygodnik Podhalański 21-09-2009
Strony od 1 do 6 z łącznej ilości stron 6 z kategorii: Tygodnik Podhalański
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE