X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61
Edukacja w górach - z widokiem na lepszą przyszłość

Dobiega końca drugi etap rekrutacji na studia licencjackie, magisterskie oraz inżynierskie na rok akademicki 2015/2016 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w nowym Targu. Rejestracja elektroniczna i przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia trwają do 18 września.  

Obecnie w swej ofercie edukacyjnej PPWSZ posiada 10 kierunków. Kandydaci mają do wyboru kierunki medyczne: pielęgniarstwo (I i II stopnia), fizjoterapię (I i II stopnia), ratownictwo medyczne i kosmetologię, kierunki inżynierskie, czyli architekturę, gospodarkę przestrzenną oraz inżynierię środowiska, a także filologię polską i angielską oraz turystykę i rekreację (I i II stopnia).

Nowością w ofercie PPWSZ jest możliwość podjęcia od nowego roku akademickiego studiów magisterskich na kierunkach: fizjoterapia oraz turystyka i rekreacja. Również filologia angielska wzbogaciła się o nową specjalność iod października 2015 r. wprowadza filologię angielską z językiem niemieckim. której celem jest przygotowanie studentów do pracy w firmie międzynarodowej, do roli pracowników administracji, mediów, w zawodzie pilota, rezydenta, pracownika linii lotniczych, korporacji, biura turystycznego oraz w sektorze usług, czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych.

Powołanie każdego kolejnego kierunku kształcenia jest zawsze związane z potrzebami i specyfiką rynku pracy. Z przeprowadzonych badań oraz informacji uzyskiwanych od absolwentów wynika, że podczas studiów na PPWSZ zostali dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, a także kontynuacji nauki na studiach magisterskich. Uczelnia przykłada ogromną wagę do praktycznych aspektów nauczania i zapewnia możliwość rzetelnego przygotowania do zawodu podczas odbywanych w toku kształcenia praktyk.

Nacisk na uzyskanie w toku kształcenia praktycznych kompetencji zawodowych jest szczególnie widoczny na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Zdrowia PPWSZ. Podstawowym celem studiów z zakresu pielęgniarstwa jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza). Absolwent  studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na zatrudnienie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach opiekuńczo –leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra  pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej), w organach administracji publicznej,  których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Ukończenie studiów I i II stopnia z fizjoterapii gwarantuje absolwentom uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podtrzymywania i przywracania sprawności fizycznej osób w różnym wieku, utraconej wskutek chorób bądź urazów oraz fachowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych. W trakcie studiów absolwenci kierunku fizjoterapia uzyskują przygotowanie  zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz zdobywają uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Natomiast ukończenie uzyskanie wykształcenia na kierunku ratownictwo medyczne gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, biologicznych oraz umiejętności praktyczne udzielania kwalifikowanej pomocy chorym w stanach zagrożenia życia.

Absolwenci kosmetologii PPWSZ na pewno odnajdą się na dynamicznie rozwijającym się rynku usług kosmetycznych. Celem kształcenia jest bowiem przygotowanie kompetentnej kadry zawodowej, rozumiejącej przejście od tradycyjnej kosmetologii do kosmetologii holistycznej, w oparciu o współczesne badania i rozwój technologii kosmetologicznej.

Instytut Nauk Technicznych zaprasza na studia inżynierskie I stopnia na kierunkach: architektura, gospodarka przestrzenna i inżynieria środowiska.

Absolwentom architektury gwarantujemy uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego, a także zapoznanie się z przepisami techniczno – budowlanymi i metodami organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Kompetencje zawodowe uzyskane w czasie studiów pozwalają na podjęcie pracy m.in. w biurach projektowych, firmach developersko – menadżerskich i budowlanych, jednostkach planowania przestrzennego oraz wydziałach urbanistyki, architektury i nadzoru.

Kierunek gospodarka przestrzenna to studia, bazujące na naukach technicznych, przyrodniczych i społecznych. Zapewniają one zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności przy zarządzaniu i kształtowaniu przestrzeni. Absolwent kierunku gospodarka będzie mógł podjąć zatrudnienie w urzędach i jednostkach administracji samorządowej w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska czy gospodarki terenami. Będzie też mógł angażować się w zespołach przygotowujących dokumentację planistyczną lub jednostkach opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych.

Natomiast absolwenci kierunku inżynieria środowiska uzyskują przygotowanie do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prowadzących roboty geologiczno-górnicze i hydrotechniczne, zakładach przemysłowych i firmach budowlanych oraz w urzędach administracji państwowej. Kształcenie w ramach kierunku inżynieria środowiska pozwala nabyć umiejętności projektowania, organizowania i prowadzenia wszelkich typów prac geologiczno-inżynierskich, interpretacji i zastosowania praktycznego wyników tych prac, oceny oddziaływania odpadów na wszystkie komponenty środowiska, a także minimalizowania ich oddziaływania na środowisko. Absolwenci są przygotowywani również do wykorzystywania wyników badań geofizycznych do rozwiązywania problemów ochrony powierzchni Ziemi i istniejącej infrastruktury oraz do rozpoznawania i badania migracji skażeń w strefie przypowierzchniowej.

Kandydaci o upodobaniach humanistycznych mogą skorzystać z oferty Instytutu Nauk Humanistyczno – Społecznych i Turystyki: studiów na kierunkach filologia angielska, filologia polska oraz turystyka i rekreacja.

Studenci filologii angielskiej mogą od r. 2015 wybierać spośród trzech specjalizacji: nauczycielskiej, tłumaczeniowej i filologii angielskiej z językiem niemieckim. Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów. Absolwenci  wszystkich specjalności otrzymują tytuł zawodowy licencjata uprawniający do kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Dyplom licencjata PPWSZ  uprawnia absolwentów specjalności nauczycielskiej do nauczania tego języka w przedszkolach i szkołach podstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Natomiast podstawowym zadaniem specjalności tłumaczeniowej jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych tłumaczy języka angielskiego. Absolwenci tej specjalności będą mogli ubiegać się o pracę w charakterze tłumacza w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń oraz innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury danego obszaru językowego, by wspomnieć tylko o branży turystycznej czy handlowej.

Specjalność filologia angielska z językiem niemieckim świetnie wpisuje się we współczesne potrzeby rynku pracy i jest zbliżona do oczekiwań przedsiębiorców i wymogów współczesnego biznesu. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom elastycznie poruszać się nie tylko na rynkach lokalnych, lecz także europejskich. Studiowanie tej specjalności wyposaży absolwentów również w kompetencje zapewniające skuteczne i efektywne funkcjonowanie w środowisku turystyki i biznesu, takie jak: kreatywność, elastyczność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, adaptacja do różnych warunków pracy, samodzielność i praca w zespole, komunikatywność, umiejętność negocjacji.

W ramach kierunku filologia polska oferujemy studia w dwóch specjalnościach: dziennikarskiej i nauczycielskiej, uprawniającej do nauki języka polskiego w szkole podstawowej. Zgodnie z wymogami ministerialnymi w ramach obu specjalności przewidziano szereg praktyk (w studenckim radio „Fala Podhala” dla przyszłych dziennikarzy, w szkołach regionu dla studentów spec. nauczycielskiej). Wybór specjalności następuje po I semestrze. Nowoczesne i rzetelne kształcenie kierunkowe wzbogacamy o treści specjalnościowe, dając w ten sposób każdemu studentowi szansę na zdobycie konkretnych i wymiernych umiejętności zawodowych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i są w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska, a także - w myśl przepisów - na innych kierunkach humanistycznych.

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja przygotowany jest do podjęcia pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w wydziałach turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki, instytutach resortowych, parkach narodowych i krajobrazowych, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i TV, biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach i klubach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, organizacjach społecznych. Przygotowany jest również do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych. Studenci specjalności obsługa ruchu turystycznego i zarządzanie w turystyce mają możliwość uczestniczenia w kursie pilota wycieczek, który merytorycznie realizowany jest w ramach zajęć dydaktycznych. Studenci specjalności rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną kompleksowo przygotowywani są do pełnienia roli zawodowej instruktora rekreacji ruchowej.

Warunki studiowania w PPWSZ są znakomite. Zajęcia w małych grupach i przyjaznej atmosferze prowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy. Uczelnia może ponadto śmiało pochwalić się nowoczesną i systematycznie poszerzaną bazą dydaktyczną. W 2011 r. do dyspozycji studentów oddany został nowy budynek Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego, o powierzchni ponad 12 000 m2, z aulą na 600 miejsc, biblioteką, laboratorium chemicznym, salami dydaktycznymi i studiem rysunkowym. W kolejnych latach zaplecze dydaktyczne wzbogacono ponadto o doskonale wyposażone laboratorium geotechniczne Instytutu Inżynierii Środowiska oraz supernowoczesne laboratorium kosmetologii, które pozwala studentom na zdobycie wykształcenia według najwyższych standardów europejskich.

Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu znajdują się tutaj http://www.ppwsz.edu.pl/zasady-rekrutacji.html

Szczegółowych informacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu pod numerem telefonu: (18) 26 10 712,  (18) 26 10 702  lub  (18) 26 10 740 lub mailowo pod adresem: dn@ppwsz.edu.pl

Print Informacja z dnia 09-09-2015, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 1937 razy
Źródło: Nadesłane   więcej z tej kategorii (Nadesłane)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE