Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

16 grudnia 2022

W dniu 15 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się kolejne VI już posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. Zastępca Burmistrza Waldemar Wojtaszek wręczył akty powołania nowym członkiniom Komitetu Rewitalizacji:

20221216-01.jpg

Pani Zofii Pajerskiej reprezentującej Nowotarską Radę Seniorów,

Pani Magdalenie Noworolnik z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu reprezentującą interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do GPR

Pani Małgorzacie Morajko reprezentującej organizacje pozarządowe

równocześnie życząc im udanej i owocnej współpracy.

Ponadto na posiedzeniu omówiono „Raport z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023”, z którego wynika, że część projektów została już zrealizowana, ale jeszcze sporo jest w trakcie realizacji. Ponadto są projekty, które w ogóle nie są realizowane. Zakładając, że rewitalizacja jest procesem długofalowym trzeba mieć na uwadze, że na zadawalające efekty w wyznaczonych obszarach rewitalizacji trzeba będzie poczekać, zwłaszcza, że na ich realizację nie mały wpływ miała pandemia COVID-19 a obecnie wojna w Ukrainie.

Posiłkując się ustalaniami Raportu z ewaluacji śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji Miasta Nowy Targ w grudniu 2021 r., mając na uwadze kończącą się perspektywę czasową realizacji założeń GPR na lata 2017-2023 i brak realizacji dużej ilości projektów zgłoszonych do GPR, uchwałą Nr XLVIII/513/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Rada Miasta Nowy Targ przystąpiła do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Zasadniczo zmiana GPR ma mieć charakter techniczny i polegać na wydłużeniu perspektywy realizacji tego programu oraz zweryfikowaniu zgłoszonych, a jeszcze nie zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ma to związek z faktem, że rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa, trwają intensywne prace nad programem „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. Zgodnie z obowiązującą wersją projektu ww. programu przyjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego miasto Nowy Targ jest wskazane jako jedno z 18 małopolskich miast małych i średnich, będących jednocześnie miastami powiatowymi, które mają być uprawnione do wsparcia w ramach odnowy zdegradowanych obszarów miejskich objętych rewitalizacją.

W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowych projektów do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 oraz żaden z Beneficjentów nie wystąpił o zmianę swojego projektu wpisanego do GPR.

 

Dodano: 16.12.2022 Autor: Marcin Bryniarski
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne