RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Projektowana Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu

Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu o pow. całkowitej ok. 11,5 ha będzie zlokalizowana we wschodniej części miasta Nowy Targ pomiędzy drogą powiatową nr K1673 (ulica Waksmundzka) a rzeką Dunajec. W bezpośrednim otoczeniu terenu projektowanej SAG przebiega droga wojewódzka nr 969 (DW969) – Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga krajowa DK 49 Nowy Targ - Jurgów - granica państwa. Teren strefy, z uwagi na sąsiedztwo cieków wodnych otaczają wały przeciwpowodziowe. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków dla miasta Nowy Targ.

Strefę Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu lokalizuje się we wschodniej części miasta Nowy Targ, określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 6.I jako obszar 5 P/U. Zakresem SAG objęta jest również część drogi określonej na planie symbolem 2 KD-L, na odcinku od istniejącej drogi 1KD-L do granicy działki o numerze ewidencyjnym 15824 oraz część drogi określonej symbolem 1 KD-L na odcinku od linii wału przeciwpowodziowego 1 WP do skrzyżowania z drogą 2 KD-L.

Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu realizowane będzie z wykorzystaniem środków dotacyjnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o pow. 2-20 ha

Utworzenie SAG pozwoli podmiotom gospodarczym na lokalizację działalności w zakresie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania. Zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności na obszar Natura 2000 SOO PLH120086 „Górny Dunajec” w rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności nie dopuszcza się lokowania na terenie strefy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym instalacji oraz budynków i budowli służących do produkcji mas bitumicznych, betonu, związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem wszelkich odpadów, punktów do zbierania oraz przeładunku odpadów, w tym złomu oraz instalacji, budynków i budowli związanych z chowem, hodowlą i ubojem zwierząt.

Utworzenie SAG w Nowym Targu ma na celu zapobieganie bezrobociu, uporządkowanie lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie miasta, minimalizację uciążliwości związanych z natężeniem ruchu w centrum miasta.

Celem utworzenia SAG w Nowym Targu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez przyciągnięcie nowych inwestorów.

Utworzenie strefy przełoży się na zaktywizowanie gospodarcze terenów, głównie obszarów nieużytków, stworzenie na tych terenach warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym MŚP, utworzenie nowych miejsc pracy oraz nowych rodzajów działalności gospodarczej, a w konsekwencji poprawę sytuacji gospodarczej oraz jakości życia mieszkańców miasta i terenów ościennych.

Więcej informacji o SAG

Print Informacja z dnia 18-06-2012, opublikowana przez: Mariusz Foryt była czytana 2434 razy
Źródło: Sprawy Urzędu   więcej z tej kategorii (Sprawy Urzędu)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE