RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 21 lutego 2019 roku

52 dzień roku, 8 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:39
Zachód słońca: 17:08

Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut, Teodor, Wyszeniega

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58

Kodeks Etyki

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA NOWY TARG

Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych i zasad wyznaczających standardy postępowania pracowników Urzędu Miasta, w związku z wykonywaniem przez nich służby publicznej.
Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu  przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników Urzędu Miasta ze społecznością lokalną i innymi klientami.
Postanowienia  Kodeksu opierają się na fundamentalnych wartościach takich jak uczciwość, sprawiedliwość szacunek, prawda, godność, lojalność.

I. Cele Kodeksu Etyki:

 1. ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Urzędu Miasta, wypełniając swoje obowiązki,
 2. wspieranie pracowników Urzędu Miasta w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społeczności lokalnej,
 3. informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miasta.

II. Rola administracji samorządowej:

 1. pracownik Urzędu Miasta ma świadomość służebnej roli administracji samorządowej wobec społeczności lokalnej,
 2. przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Urzędu Miasta ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:
 3. działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania mieszkańców Miasta do Urzędu Miasta,
 4. wykonuje pracę z dbałością o zachowanie poczucia godności własnej, lecz z zachowaniem szczególnej staranności o poszanowanie godności innych, w szczególności klientów Urzędu,
 5. pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Miasto Nowy Targ i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej,
 6. przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

III. Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Miasta przy wykonywaniu swoich obowiązków:

1. Zasada praworządności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta:

 1. wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie interes publiczny i słuszny interes mieszkańców,
 2. pracownik zwraca w szczególności uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów jednostek posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Zasada rzetelności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta:

 1. wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności,
 2. podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,
 3. wie, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,
 4. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
 5. dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
 6. jest lojalny wobec Urzędu Miasta i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.

3. Zasada bezstronności i bezinteresowności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta:

 1. działa bezstronnie i niezależnie,
 2. w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną; nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,
 3. w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
 4. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,
 5. w związku ze swoją pracą, a w szczególności przy podejmowaniu rozstrzygnięć kieruje się wyłącznie obowiązującym porządkiem prawnym nie ulegając naciskom oraz nie przyjmując żadnych (pozapłacowych) korzyści materialnych ani osobistych.

4. Zasada profesjonalizmu oznacza, że pracownik Urzędu Miasta:

 1. zawsze jest przygotowany do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji oraz trybu i sposobu postępowania,
 2. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności prowadzonych lub opiniowanych spraw,
 3. dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 4. jest życzliwy, stara się zapobiegać napięciom w pracy i rozładowywać je, przestrzega zasad poprawnego zachowania,
 5. odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocnym i udzielać wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

5. Zasada jawności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta:

 1. wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
 2. szanuje prawo obywateli do informacji, w szczególności do informacji publicznej, lecz przy tym bezwzględnie dochowuje tajemnicy prawnie chronionej.

6. Zasada neutralności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta:

 1. nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne,
 2. lojalnie i rzetelnie wykonuje zgodne z porządkiem prawnym polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.

7. Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta:

 1. nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 2. relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,
 3. zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
 4. postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność Urzędu Miasta.

8. Zasada obiektywności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta

 1. przy rozstrzyganiu danej sprawy nie może sugerować się okolicznościami nie związanymi z tą sprawą,
 2. prowadząc postępowanie bezwzględnie dąży do poznania stanu faktycznego sprawy, starając się zgromadzić wiedzę pozwalającą oddzielić osądy i oceny fałszywe od racjonalnych i prawdziwych, tj. zgodnych z rzeczywistością.

9. Zasada uprzejmości oznacza, że pracownik Urzędu Miasta,

 1. w swoich kontaktach z klientem zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania, nie wywyższa się pozostając dostępnym dla interesantów,
 2. w przypadku gdy okaże się, że w danej sprawie pracownik nie jest właściwy, kieruje klienta do odpowiedniego urzędnika.

10.Zasada ochrony danych osobowych oznacza, że pracownik Urzędu Miasta

 1. wykorzystując w pracy dane osobowe klienta, bezwzględnie chroni jego sferę prywatności, nietykalność osobistą zgodnie z przepisami prawa,
 2. nie przetwarza bądź nie przekazuje danych osobowych, które nie są konieczne dla prowadzonych spraw, a w szczególności bezwzględnie nie przekazuje danych osobowych osobom nieuprawnionym.

IV. Naruszenie przez pracownika Urzędu Miasta  postanowień Kodeksu Etyki:

 1. powoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje,
 2. znajduje odzwierciedlenie w okresowej ocenie dokonywanej zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta procedurą.

Aktualizacja: 25-03-2010r.
Oglądane: 48789 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE