RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 121

KONTROLA NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE LUB PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

W związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r poz. 1297 z późn. zm.) Urząd Miasta Nowy Targ przypomina, że właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z listą podmiotów prowadzących działalność w ww. zakresie na terenie Gminy Miasto Nowy Targ można zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400, pok. 202 lub pod adresem: www.nowytarg.pl/zbiorniki/. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy Referatu ds. Gospodarki Komunalnej sprawdzać będą posiadanie ww. umów, a także dowody potwierdzające regularność wywozów nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Ilość nieczystości ciekłych powstających na terenie nieruchomości zostanie określona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70), według których 1 osoba zużywa przeciętnie 2,4 m3 miesięcznie tj. 80 litrów dziennie.

Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, mający możliwość przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej mają obowiązek podłączenia się do niej, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a zgodnie z art. 152 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) osoby fizyczne użytkujące przydomowe oczyszczalnie ścieków (o przepustowości do 5 m3/d), mają obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

Jednocześnie informujemy, że nie wywiązywanie się z ww. obowiązków, jak również pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ przyjętym uchwałą nr XLI/451/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 04 maja 2022 r. poz. 3274) podlega karze grzywny. Apelujemy o kierowanie wszystkich nieczystości ciekłych powstających w gospodarstwach domowych do przeznaczonych do tego urządzeń lub instalacji, a także kontrolę szczelności zbiorników bezodpływowych, gdyż pozbywanie się ścieków w nieprawidłowy sposób wpływa niekorzystnie na jakość wód, które ujmowane są przez studnie gospodarskie i wykorzystywane do picia.

Wprowadzono 14-10-2022
Będzie wyświetlane do 00-00-0000
Oglądane - 932

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE