X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57

NADZÓR NAD LASAMI

Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w lasach prywatnych, realizują właściciele lasów według ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu. Poprzez działania oraz zabiegi sanitarne czy hodowlane, należy dążyć do osiągnięcia następujących celów:

 1. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
 2. ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
  1. zachowanie różnorodności przyrodniczej,
  2. zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
  3. walory krajobrazowe;
 3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;
 4. ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;
 5. produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Właściciele są też zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów. Mają to osiągać poprzez:

 1. wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
 2. zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających
  i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
 3. ochronę gleby i wód leśnych.

Na posiadaczu lasu spoczywa pełna odpowiedzialność za realizację trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych odbywa się w oparciu o ustalenia zawarte
w uproszczonym planie urządzania lasu, a pozyskane drewno podlega obowiązkowi ocechowania. Na terenie powiatu nowotarskiego wszystkie lasy osób fizycznych i wspólnot gruntowych posiadają aktualne uproszczone plany urządzenia lasu.

W przypadku współwłasności konieczne jest uzyskanie zgody na wycinkę od wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości.

Starota sprawuje nadzór, rozumiany jako uprawnienia kontrolne, mające na celu ewentualną modyfikację działań właściciela lasu w jego dążeniu do wywiązania się
z obowiązków ustawowych. Nadzór odnosi się tylko i wyłącznie do gospodarki leśnej.

Wszelkie sprawy sporne pomiędzy właścicielami lasów należy rozwiązywać na drodze cywilnej, natomiast kradzieże zgłaszać do organów ścigania, tj. Policji.

Lasy - obwody

Wprowadzono 01-06-2021
Będzie wyświetlane do 31-12-2021
Oglądane - 93

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE