RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 24 października 2018 roku

297 dzień roku, 43 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 17:34

Imieniny obchodzą: Antoni, Boleczest, Filip, Hortensja, Marcin, Rafaela, Rafał, Salomon

Dzień Narodów Zjednoczonych
Światowy Dzień Walki z Otyłością
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67

WYŁOŻENIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/348/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 października 2018 r. do 31 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

Równocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, istnieje możliwość zapoznania się z projektem ww. zmiany Studium, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów oraz możliwość składania uwag.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

-    na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1)  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)  opatrzone podpisem zaufanym.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Do pobrania:

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - tekst (plik PDF)

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany studium (plik PDF 17,3 MB)

Synteza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - tekst (plik PDF)

Załącznik graficzny - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego-synteza (plik PDF 16MB)

Projekt tekstu uchwały Rady Miasta Nowego Targu (plik PDF)

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Nowego Targu (plik PDF)

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (plik PDF)

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny (plik PDF 17,3MB)

 

Wzór pisma do składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ: plik MS Word 2003-2016 (docx), plik LibreOffice (odt), plik Adobe Reader (pdf)

 

Klauzula informacyjna RODO

Wprowadzono 27-09-2018
Będzie wyświetlane do 21-11-2018
Oglądane - 366

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE