Uchwała Nr XVII/194/07 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie
zmiany Uchwały Nr 91/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
25 października 2004 r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie
z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. nr 142 poz.1591, z późn. zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 226 poz. 1675) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 91/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej ulega zmianie załącznik nr 1 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.