Uchwała Nr XIV/133/07 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 października 2007r.
w sprawie
opłaty od posiadania psów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się na terenie miasta Nowy Targ opłatę od posiadania psów.
 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 35 zł od każdego psa będącego w posiadaniu osoby fizycznej.

§ 2

 1. Opłata w wysokości pełnej rocznej stawki płatna jest jeżeli osoba była w posiadaniu psa w dniu 1 stycznia roku podatkowego lub weszła w posiadanie psa w okresie do 30 czerwca roku podatkowego.
 2. Opłata w wysokości połowy rocznej stawki płatna jest jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego lub pozbyła się posiadania psa po 30 czerwca roku podatkowego.
 3. Opłacie nie podlegają psy do ukończenia 2 miesiąca życia.

§ 3

Opłata płatna jest bez wezwania do dnia 30 kwietnia każdego roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa, do kasy lub na rachunek bankowy inkasenta albo do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

§ 4

 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
 2. Inkasentami opłaty od posiadania psów są następujące jednostki organizacyjne:
  1. Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu.
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODHALE” w Nowym Targu.
  3. Spółdzielnia im. Witosa w Nowym Targu.
  4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu.
  5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podhalańska 24 a.
  6. Wspólnota Mieszkaniowa Os. Bór 2.
  7. Wspólnota Mieszkaniowa Os. Bór 3.
  8. Wspólnota Mieszkaniowa Os. Bór 4.
  9. Wspólnota Mieszkaniowa Os. Bór 7.
  10. Wspólnota Mieszkaniowa Os. Bór 9.
  11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców Śląskich 3.
 3. Posiadacze psów mieszkający w budynkach administrowanych przez w/w inkasentów składają inkasentowi oświadczenie o fakcie posiadania psów i wpłacają należną opłatę od posiadania psów do kasy inkasenta lub na jego rachunek bankowy.
 4. Posiadacze psów mieszkający w budynkach nie objętych administracją w/w jednostek składają oświadczenie o fakcie posiadania psów do Urzędu Miasta i wpłacają opłatę od posiadania psów bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub do kasy Urzędu Miasta.
 5. Osoby opłacające opłatę od posiadania psów w danym roku, które w roku następnym nie są posiadaczami psów w terminie płatności opłaty składają stosowne oświadczenie inkasentom tej opłaty lub przesyłają to oświadczenie do Urzędu Miasta.

§ 5

 1. Tytułem wynagrodzenia za pobór opłaty od posiadania psów inkasenci otrzymują prowizję w wysokości 20 % od kwoty opłaty zainkasowanej i wpłaconej w terminie na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
 2. Całość pobranej opłaty inkasenci wpłacają na rachunek Urzędu Miasta wraz z odpowiednim rozliczeniem w terminie do 15 maja, a następnie do końca każdego kwartału. Urząd Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania wpłaty i rozliczenia przekazuje inkasentowi należną prowizję.
 3. Przepisy o naliczaniu odsetek za nieterminową wpłatę pobranego podatku lub wypłaty należnej prowizji stosuje się odpowiednio.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Z dniem 31 grudnia 2007 roku traci moc uchwała nr 104/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.