Uchwała Nr XIV/132/07 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 października 2007r.
w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) i art. 5 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.zm.)  Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Nowego Targu:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. od piwnic podlegających podatkowi od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym - 12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli lub ich części:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 0,1 % i ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 94/XXII/04 z dnia 25.10.2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwała Nr 109/XXIII/04 z dnia 3.12.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwała Nr 16/XXVI/05 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 94/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr 103/XII/2003 z 04.12.2003 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2008 roku.