Uchwała Nr XII/110/07 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 września 2007r.
w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 3 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46 poz. 499 z późn.zm.) Rada Miasta Nowy Targ na wniosek Burmistrza Miasta postanawia:

§1

Utworzyć – dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - odrębny obwód głosowania Nr 17 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu ul. Szpitalna 14 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jak wyżej.

§2

Wykonanie Uchwały zlecić Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.