Uchwała Nr 27/XXIX/05 Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ

Uchwała utraciła moc na podstawie UCHWAŁY NR XLII/399/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 listopada 2017 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001r, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./, art. 18 ust.1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm/, art. 14 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz. 628 z poźn. zm./ po uzyskaniu pozytywnych opinii: Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły, Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ.

§ 2

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Nowy Targ stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.