Uchwała Nr 109/XXIII/04 Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie
zmiany uchwały nr 94/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

§ 4 uchwały nr 94/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie:
"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2005 roku."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.