Uchwała Nr 106/XXIII/04 Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wzór formularzy:
  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1
  2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN-1
  3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach - ZN-1/A
  4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B

   zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały.

 2. Ustala się wzór formularzy:
  1. Deklaracja na podatek rolny- DR -1
  2. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1
  3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A
  4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZR-1/B

   zgodnie z załącznikami nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do uchwały.

 3. Ustala się wzór formularzy:
  1. Deklaracja na podatek leśny - DL-1
  2. Informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1
  3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
  4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZL-1/B

   zgodnie z załącznikami nr 9, nr 10, nr 11 i nr 12 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.