Uchwała Nr 91/XXII/04 Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 25 października 2004 r.
w sprawie
ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) , art. 4 i 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81 poz. 889 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 pkt2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 Nr 9 , poz. 43 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Nowego Targa uchwala co następuje :

§1

  1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji tj. Miejskiej Hali Lodowej i stadionu im. Józefa Piłsudskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Burmistrz Miasta w porozumieniu z Zarządem KS Gorce określi wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez ten Klub

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.