Uchwała Nr 103/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z 2001 r. Dz.U. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Dz.U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zarządza się na terenie miasta Nowy Targ pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych będących właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych oraz współwłasność miasta w drodze inkasa.
 2. Na inkasentów wyznacza się :
  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dla inkasa podatku w budynkach administrowanych przez ten zakład,
  2. wspólnoty mieszkaniowe dla inkasa w pozostałych budynkach.
 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 3 % zainkasowanych kwot.
 4. Pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonują poboru podatku od nieruchomości w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy, jeżeli czynności te wykonują w ramach obowiązującego ich rozkładu czasu pracy.

§ 2

 1. Całość pobranego podatku inkasenci wpłacają na rachunek Urzędu Miasta w Nowym Targu w terminie do 3 dni po terminach płatności podatku określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych tj. do dnia 18 marca, 18 maja, 18 września i 18 listopada roku podatkowego, wraz z odpowiednim rozliczeniem.
 2. Urząd Miasta w terminie 7 dni od daty otrzymania wpłaty i noty obciążeniowej przekazuje inkasentowi należne wynagrodzenie.
 3. Przepisy o naliczaniu odsetek za nieterminową wpłatę pobranego podatku lub wypłaty należnego wynagrodzenia stosuje się odpowiednio.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.