Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta Nowego Targu

za okres sprawozdawczy od 1.10.2002r. do 30.09.2003r.

Tabela nr 10
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
L.P. Wyszczególnienie Jednostki miary Ilość
1. Drogi km 199
2. Długość linii tramwajowych i autobusowych km 61
3. Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne km 45
4. Długość sieci kanalizacyjnej km 90,6
5. Długość sieci wodociągowej km 88,1

Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 30.09.2003

6. Zieleń km2 0,21
7. Lokale mieszkalne 20 737 m2 497
8. Lokale użytkowe 1 210 m2 12
9. Budynki ogółem 21 947 m2 31