Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta Nowego Targu

za okres sprawozdawczy od 1.10.2002r. do 30.09.2003r.

Tabela nr 8
AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTEK URZĘDU MIASTA NOWEGO TARGU
L.P. aktywa/forma działalności Jednostki budżetowe Jednostki kultury Zakłady budżetowe Miasto ogółem
wrzesień 2002 wrzesień 2003 wrzesień 2002 wrzesień 2003 wrzesień 2002 wrzesień 2003 wrzesień 2002 wrzesień 2003
1

AKTYWA TRWAŁE

74.229 73.714 644 653 47.821 48.108 122.694 122.475
2 Wartości niematerialne i prawne 18 10     92 25 110 35
3 Rzeczowe aktywa trwałe 63.766 62.530 644 653 47.729 48.083 112.139 111.266
4 Środki trwałe 58.491 58.559 644 653 47.134 45.169 106.269 104.381
5 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 22.381 21.354         22.381 21.354
6 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32.147 34.550 573 555 38.378 34.826 71.098 69.931
7 - urządzenia techniczne i maszyny 2.179 1.824 16 9 7.517 9.445 9.712 11.278
8 - środki transportu 939 691     956 660 1.895 1.351
9 - inne środki trwałe 845 140 55 89 283 238 1.183 467
10 Środki trwałe w budowie 4.858 3.971     595 2.914 5.453 6.885
11 Inwestycje długoterminowe 10.445 11.174         10.445 11.174
12 Nieruchomości                
13 Wartości niematerialne i prawne                
14 Długoterminowe aktywa finansowe 9.160 10.008         9.160 10.008
15 - udziały lub akcje 9.160 10.008         9.160 10.008
16 - inne papiery wartościowe                
17 Należności długoterminowe 1.285 1.166         1.285 1.166
18 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe