Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta Nowego Targu

za okres sprawozdawczy od 1.10.2002r. do 30.09.2003r.

Tabela nr 7
Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze
L.P. Wyszczególnienie Wartość netto Umorzenie Wartość brutto
1 2 3 4 5
1. Jednostki budżetowe 89 952 18 624 108 576
2. Zakłady budżetowe 51 217 27 117 78 334
3. Instytucje kultury 684 350 1 003
   Razem 141 853 46 091 187 913