Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta Nowego Targu

za okres sprawozdawczy od 1.10.2002r. do 30.09.2003r.

Tabela nr 4

Obrót nieruchomościami komunalnymi

I. Dochody i koszty obrotu nieruchomościami
L.P. Treść Ogółem w ha w tym w 2003 w ha Uzyskana poniesiona kwota (PLN) w 2003r.
1. Sprzedaż nieruchomości w tym: 32,27 27,27 940 347
- sprzedaż użytkowania wieczystego 28,27 27,09 900 198
2. Reprywatyzacja 2,43 0,26 10 464
3. Zamiana nieruchomości 2,86 0,16 0
4. Nabycie nieruchomości 75,71 2,30 157 798
5. Sprzedaż lokali mieszkalnych (ilość) 593 lokali 13 lokali 186 064

II. Dochody uzyskane z posiadanego prawa własności nieruchomości
L.P. Treść Powierzchnia w ha Uzyskana kwota do 30.09.2003
1. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd 161,86 256 402
2. Nieruchomości oddane w użyczenie 11,81 0
3. Nieruchomości oddane w dzierżawę 6,59 405 327
4. Nieruchomości administrowane przez jednostki budżetowe 19,26 54 428
5. Drogi i ulice miejskie* 41,45 62 342
6. Zasób nieruchomości w dyspozycji urzędu miejskiego 156,23 0
7. Czynsze z lokali użytkowych**   1 143 576
8. Czynsze z lokali mieszkalnych**   851 029
9. Czynsze z placów - parkingi   240 059
Ogółem 397,2 3 013 163

* opłaty za zajęcie pasa drogowego
** łącznie z ZGM