X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71

Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn.: „Piracki plac zabaw – doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu”.


Znak: ZP.271.1.8.2021
Nowy Targ 26.07.2021r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę i montaż urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn.: „Piracki plac zabaw – doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu”.

Działając zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

1. Przedmiot zamówienia obejmują w szczególności:

 1. dostawę, ustawienie i montaż urządzeń zabawowych (hamak trio+2 słupy do samodzielnego montażu, wieża linowa, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo),
 2. dostawę, ustawienie i montaż ławek (5 sztuk), koszy na śmieci (5 sztuk), stojaków na rowery (4 sztuki), regulaminu placu zabaw,
 3. utwardzenie części terenu żwirem w miejscu stojaków rowerowych,
 4. wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa pod projektowanymi urządzeniami,
 5. zagospodarowanie zieleni: nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin,
 6. obsianie terenu inwestycji trawą i rozłożenie kory sosnowej w miejscu projektowanych rabat.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres został określony w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót wykonanym przez Monikę Wyka Lege Artis ul. Mickiewicza 12/39, 23-210 Kraśnik.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1),
 2. do oferty należy dołączyć:
  a/ kosztorys ofertowy,
  b/ karty katalogowe oferowanych urządzeń,
  c/ wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem wraz z referencjami,
  d/ wykaz osób,
 3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 4. wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.

4. Inne wymagania zamawiającego:

 1. termin wykonania zamówienia:
  - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
  - zakończenie: 90 dni od dnia podpisania umowy.
 2. zamawiający wymaga co najmniej 5 letniej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia i wykonane roboty budowlano- montażowe,
 3. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 4. wykonawca wykaże realizację dwóch podobnych prac odpowiadającym swoim rodzajem wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia lub podobnych na łączną kwotę co najmniej 50 000 zł brutto oraz przedstawi co najmniej jeden dokument potwierdzające należyte wykonanie tych robót,
 5. do przetargu zostaną dopuszczone firmy zamierzające zatrudnić przy realizacji niniejszego zamówienia pracownika do kierowania przedmiotowymi pracami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 6. oferowane obiekty i elementy małej architektury spełniać mają wymogi związane z atrakcyjnością i funkcjonalnością z jednoczesnym dopasowaniem pod względem wyglądu do istniejącej infrastruktury,
 7. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie rozliczenia kosztorysem powykonawczym,
 8. wszelkie niezbędne materiały posiadające certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności potwierdzające stosowanie w budownictwie zabezpiecza wykonawca,
 9. roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 10. wykonawca przed zamówieniem materiału sprawdzi wymiary rzeczywiste i zweryfikuje na tej podstawie zamawiane ilości,
 11. wykonawca poniesie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowych robót budowlanych, w tym między innymi koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, muszą one być uwzględnione w oferowanej przez wykonawcę cenie,
 12. wywóz i składowanie ziemi, gruzu itd. zabezpiecza wykonawca ponosząc wszelkie z tym związane koszty
 13. wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu,
 14. wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji wraz z uzyskaniem geodezyjnego operatu powykonawczego z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej,
 15. faktury za wykonanie robót budowlanych będą wystawiane na Gminę Miasto Nowy Targ.
 16. zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego,
 17. zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub rezygnacji z niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

5. Kryterium wyboru wykonawcy

Kryteria wyboru wykonawcy oceniane będą według następujących zasad:

1. Cena - 80 %
2. Okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane - 20 %

1/Kryterium cena.

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba zdobytych punktów (C) = (Cn/Cb) x 100 pkt x waga kryterium 80%

Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
80 % – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 80%.

2/ Kryterium okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane.

Okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia (G), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (okres), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba zdobytych punktów  (G) = (Gb/Gmax) x 100 pkt x waga kryterium 20%

Gdzie:

Gb – Okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych
Gmax – najdłuższy okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane wskazany przez wykonawcę w latach
20 % – procentowe znaczenie kryterium okresu rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane

Uwaga:

Minimalny okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane, jaki może wskazać wykonawca wynosi 5 lat.

Maksymalny okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane jaki może wskazać wykonawca wynosi 7 lat. Jeżeli wykonawca wskaże okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane dłuższy niż 7 lat, zamawiający przyjmie do wyliczeń okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane 7 lat. W przypadku podania okresu rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane krótszego niż 5 lat zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną ze specyfikacją warunków zamówienia.

Nie podanie w formularzu ofertowym okresu rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane również spowoduje odrzucenie oferty.
Okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane należy podać w latach.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie długości okresu rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych przez najdłuższy okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane wskazany przez wykonawcę i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 20%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną według wzoru:

Liczba zdobytych punktów = C + G

Gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane

6. Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
 2. Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, mgr inż. arch. Marta Słotwińska - Kluska tel. 18 26 11 276, e-mail: marta_slotwinskakluska@um.nowytarg.pl

7. Ofertę należy złożyć: do dnia 10.08.2021r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dostawa i montaż urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn.: „Piracki plac zabaw – doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu”.

Załączniki:

 1. formularz ofertowy,
 2. wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem,
 3. wykaz osób,
 4. projekt wykonawczy,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 6. przedmiar robót,
 7. zgłoszenie robót budowlanych,
 8. klauzula RODO.

Pliki do pobrania

oferty_do_130000_9825.pdf (3 611) KB
oferty_do_130000_9825_z01.odt (85) KB
oferty_do_130000_9825_z02.odt (20) KB
oferty_do_130000_9825_z03.odt (21) KB
oferty_do_130000_9825_z04.pdf (7 977) KB
oferty_do_130000_9825_z05.pdf (1 505) KB
oferty_do_130000_9825_z06.pdf (465) KB
oferty_do_130000_9825_z07.pdf (191) KB
oferty_do_130000_9825_z08.pdf (81) KB

Wytworzył: Krzysztof Iskra
Data wprowadzenia: 27-07-2021
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 91

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE