X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 26 czerwca 2021 r. do 26 lipca 2021 r.


AiK.0057.7.2021

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Fundusze Pomocowe i Inwestycje.

 1. W dniu 19.07.2021 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Budowa nowego cmentarza etap II (budowa kanalizacji deszczowej). Wykonawca: Firma Usługowo-Budowlana Beata Korzeniowska "GRONIK", Leśnica, koszt umowny robót: 215 649,00 zł. Wyłoniony został także inspektor nadzoru inwestorskiego dla tego zadania którym został Pan Paweł Młynarczyk, Nowy Targ, koszt umowny nadzoru 2 100,00 zł.
 2. W dniu 05.07.2021 r. podpisano umowę na sporządzenie prac projektowych dla zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ tj.
  - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os. Oleksówki.
  - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Willowej.
  - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os. Szuflów.
  Wykonawca: Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, Nowy Targ, koszt umowny prac projektowych: 7 749,00 zł.
 3. Prowadzone są roboty budowlane wieloletnich zadaniach inwestycyjnych tj.
  - Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
  - Budowa węzła przesiadkowego "PARK&RIDE" - ul. Kościuszki.
  Obydwa zadania są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  - Remont ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu.
  - Remont ul. Kasprowicza w Nowym Targu.
  Obydwa zadania są dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
  - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 4. Według stanu na dzień 26.07.2021 r. zostało złożonych 21 wniosków o refundację wydatku za wykonany przyłącz gazowy na łączna kwotę 49 271,23 zł.

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 1. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 40 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Kontrole przeprowadzane były głównie w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Dokonano również odbiorów nasadzeń zastępczych zawartych w wydanych decyzjach na usunięcie drzew w ramach rekompensaty dla środowiska. Efektem kontroli przeprowadzonych w zakresie ochrony powietrza było pobranie 4 próbek odpadu paleniskowego, które zostały przesłana do akredytowanego laboratorium, celem potwierdzenia spalania niedozwolonych substancji.
 2. W ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych podpisałem z mieszkańcami 11 umów na dofinansowanie wymian starych kotów centralnego ogrzewania tzw. "kopciuchów" na nowe kotły na gaz z sieci oraz przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej. W bieżącym roku w ramach budżetowego programu dofinansowań podpisałem łącznie 99 umów z mieszkańcami na łączną kwotę 495 000,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 700 000,00 zł na 140 inwestycji. Zachęcam mieszkańców do korzystania z prowadzonych programów dotacyjnych na wymianę starych kopciuchów na nowe kotły gazowe lub przyłącz do sieci ciepłowniczej.
 3. W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownik Urzędu Miasta przekazuje mieszkańcom szczegółowe informacje na temat programu "Czyste powietrze" oraz wspomaga mieszkańców przy wypełnianiu wniosków o dotację w ramach programu. W okresie międzysesyjnym obsłużono 56 osób, zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach programu.
 4. W dniu 8 lipca br. na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ zorganizowano spotkanie z mieszkańcami dotyczące prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Nowy Targ ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na spotkaniu omówione zostały założenia przedmiotowej uchwały.
 5. W dniach 26-27 czerwca 2021 roku obok Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu zorganizowane zostały Targi "Dom i Otoczenie". W targach wzięli udział między innymi producenci kotłów, fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Swoje stoisko na targach posiadał Urząd Miasta Nowy Targ, na którym Ekodoradca oraz Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska udzielali informacji dotyczących dostępnych programów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródeł energii oraz uchwały antysmogowej dla małopolski. W pierwszym dniu targów na stoisku prowadzonym przez Urząd Miasta porad udzielali także Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 6. W związku z zakończeniem realizacji programu "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stale) w mieście Nowy Targ" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził kontrolę merytoryczno-finansową projektu. Protokół pokontrolny potwierdza, że projekt zrealizowany został bez zastrzeżeń. Całkowita wartość projektu wyniosła: 852 245,00 zł, w tym dofinansowanie: 709 552,89 zł.
 7. Miło mi poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 994/21 z dnia 15 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ". Kwota dofinansowania wynosi 3 866 899,55 zł. Dotacja została przyznana na podstawie złożonego przez nasz samorząd wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest wymiana 189 starych źródeł centralnego ogrzewania na nowe ekologiczne media grzewcze, w tym: kotły gazowe 103 szt., kotły biomasowe 38 szt. oraz przyłącz do sieci ciepłowniczej 48 szt. Dodatkowo projekt obejmuje dofinansowanie do termomodernizacji budynków. Jest to kolejny sukces Miasta Nowy Targ w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na działania związane z ograniczaniem niskiej emisji. Pragnę przypomnieć, że w ostatnich latach Gmina Miasto Nowy Targ dwukrotnie pozyskała z RPOWM środki na wymiany kotłów: Poddziałanie 4.4.3 - 709 552,89 zł (wniosek rozliczony) oraz z Poddziałanie 4.4.2 - 1 749 529,00 zł (wniosek w trakcie rozliczania), a także w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 101 750,00 zł. O szczegółach dotyczących nowego programu dofinansowań poinformujemy mieszkańców po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim. Wyrażam nadzieję, że pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne będą kluczowym wsparciem dla podejmowanych przez nasz samorząd licznych działań mających na celu walkę o czyste powietrze.
 8. 1 lipca 2021 roku podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ". Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 17 640 zł, co stanowi 70 % kosztów całego zadania.

III. Oświata.

 1. W okresie wakacyjnym szkoły bezpłatnie udostępniają dzieciom obiekty rekreacyjno-sportowe, tj. place zabaw, kompleks boisk "Orlik" oraz boiska szkolne. Tereny sportowe objęte są monitoringiem wizyjnym. Stan porządkowy utrzymywany jest na bieżąco. Przy placach zabaw i urządzeniach sportowych umieszczone są regulaminy korzystania. Na Orlikach pracują dodatkowo zatrudnieni animatorzy. W okresie wakacyjnym w placówkach przeprowadzane są przeglądy i bieżące remonty.
 2. Na zakończenie ośmioletniego okresu kształcenia w szkole podstawowej w siedmiu szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ do egzaminu ośmioklasisty przystąpiło 339 uczniów. Tegoroczne wyniki uczniów szkół podstawowych należy ocenić jako dobre. W zakresie wszystkich bloków egzaminacyjnych, uczniowie osiągnęli wyniki lepsze od średniej powiatowej. Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu.
 3. Miasto Nowy Targ przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Od września program będzie wdrażany we wszystkich szkołach podstawowych i skierowany będzie do uczniów klas VII i VIII. Projekt realizowany we współpracy z Centrum Onkologii w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej. Głównym celem podejmowanych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka - czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
 4. Miasto Nowy Targ pozyskało dodatkowe środki finansowe, na realizację zajęć wspomagających uczniów. Zajęcia będą realizowane we wszystkich szkołach podstawowych w okresie od września do grudnia tego roku. Łącznie pozyskano dofinansowanie na 820 godzin zajęć, które mają wspomagać uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
 5. Od września tego roku w szkołach podstawowych realizowany będzie także program WF z AWF. Celem programu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych - walka ze skutkami koronwairusa. Program jest realizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Akademiami Wychowania Fizycznego.

IV. Zamówienia publiczne.

 1. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi ul. gen. Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej". Wyznaczono termin składania ofert na 5 sierpnia 2021 r.
 2. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 15 lipca 2021 r. W wyznaczonym terminie składania ofert zostało złożonych 5 ofert.
  1/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche - cena oferty - 2 387 366,72 zł
  2/ Firma Handlowo Usługowa "KAL-TRANS" Sp. j. Kalata os. Nowe 1 E, 34-424 Szaflary - cena oferty - 2 424 022,50 zł
  3/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 2 565 421,66 zł,
  4/ ZIBUD Sp. z o. o. Sp. k. Kamienica 1000, 34-608 Kamienica - cena oferty 2 629 114,61 zł,
  5/ TATRY-INWEST Sp. z o. o. Sp. k. ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków - cena oferty 2 350 830,78 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 3. W postępowaniu w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu" została złożona jedna oferta.
  Ofertę złożył Pan Wiesław Brzóska Usługi Remontowo Budowlane ul. Makuszyńskiego 16b/25, 34-500 Zakopane - cena oferty - 180 989,31zł. Trwa weryfikacja złożonej ofert.
 4. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego na os. Bohaterów Tobruku działka ewid. nr 10664/6 w Nowym Targu. Wyznaczono termin składania ofert na 20 lipca 2021r. W wyznaczonym terminie składania ofert zostały złożone 4 ofert.
  1/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 129 393,91 zł,
  2/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche - cena oferty 136 084,49 zł
  3/ Firma Handlowo Usługowa "KAL-TRANS" Sp. j. Kalata os. Nowe 1 E, 34-424 Szaflary- cena oferty - 146 310,31 zł
  4/ ZIBUD Sp. z o. o. Sp. k. Kamienica 1000, 34-608 Kamienica - cena oferty 158 220,29 zł, Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontu drogi gminnej ul. Stanisława Józefczaka w Nowym Targu i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ z ceną realizacji wynoszącą 343 232,27 zł, z którą to podpisano umowę.
 6. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontu alejki na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pana Bartłomieja Majerczyka Solid - Bruk ul. Kościuszki 55, 34-530 Bukowina Tatrzańska z ceną realizacji wynoszącą 221 400,00 zł z którym to podpisano umowę.
 7. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowego cmentarza etap II" i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pani Beaty Korzeniowskiej Firma Usługowo-Budowlana "Gronik" ul. Muchówka 36 34-406 Leśnica z ceną realizacji wynoszącą 215 649,00 zł z którą to podpisano umowę.

V. Drogownictwo i Transport.

 1. W dniu 20.07.2021 r. przekazano plac budowy dla zadania pn. "Remont drogi gminnej ulica Stanisława Józefczaka w miejscowości Nowy Targ". Dla w/w zadania wyłoniono Inspektora nadzoru Pana Piotra Kowalczyka zamieszkałego, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ. Wartość umowna robót wraz nadzorem inwestorskim wynosi: 346 553,27 zł brutto.
 2. Trwają prace w zakresie kompleksowych remontów dróg;
  - ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej
  - ul. Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do drogi krajowej nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowości Nowy Targ"
  Kontynuowanie jest również wykonywanie bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ.
 3. Na parkingu przed Miejską Halą Lodową zamontowano zabezpieczenia porządkujące sposób parkowania samochodów oraz ograniczające niebezpieczne zachowania kierowców na płycie parkingu.
 4. Zostało podpisane porozumienie z GDDKiA Oddział w Krakowie na przejęcie ograniczonego zarządzania zatoką postojową zlokalizowaną przy ul. Aleja Tysiąclecia na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego.

VI. Pomoc Społeczna.

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w wyniku których mieszkańcy miasta Nowy Targ ponieśli straty w swoich gospodarstwach domowych i znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej do Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z wystąpieniem w nocy z dnia 14 na 15 lipca 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wichura, ulewa) na terenie miasta Nowy Targ Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął dwa wnioski o udzielnie pomocy w formie zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego. W wyniku zgłoszenia powołana komisja dokonała wizji w terenie celem oszacowania strat i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W przypadku zdarzeń o charakterze lokalnym (tj. dotyczących pojedynczych budynków mieszkalnych na terenie miasta), które nie mają charakteru klęski żywiołowej, środki finansowe na pomoc bezpośrednią dla poszkodowanych rodzin przyznane są w formie zasiłku celowego z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ. Zasiłek celowy przyznawany w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej nie ma charakteru odszkodowawczego i nie jest rekompensatą za straty spowodowane zdarzeniem losowym, jego celem jest umożliwienie przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych rodzin dotkniętych zdarzeniem.

VII. Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo.

 1. Samorząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs Małopolskie OSP 2021 przyznając kolejne środki finansowe na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 r. W ramach konkursu Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała kwotę w wysokości 30.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4 typu pickup dla OSP w Nowym Targu. Pozostała kwota zakupu jest zabezpieczona w budżecie Miasta.
 2. W dniu 16 lipca rozdysponowano wśród podmiotów udzielających świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Miasto Nowy Targ: 3.400 masek, 28.400 rękawiczek jednorazowych, 2000 fartuchów, 270 gogli i 85 pojemników z płynem do dezynfekcji. Środki te pochodziły z rezerwy Wojewody Małopolskiego.
 3. W okresie od dnia 10 sierpnia do dnia 19 sierpnia przeprowadzona zostanie na terenie Gminy Miasto Nowy Targ kwalifikacja wojskowa, która obejmie łącznie 68 mężczyzn z roczników starszych 1997-2001 oraz 151 mężczyzn z rocznika podstawowego 2002, a także 2 kobiety. Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Nowym Targu (stary budynek) ul. Bulwarowa 9 (pierwsze piętro, sala obrad).

VIII. Kultura Promocja i Sport.

 1. W dniach od 26 do 27 czerwca odbyły się zawody w biegach górskich "Turbacz Summer Trail". Wydarzenie miało swoją bazę na Długiej Polanie. Na 5 dystansach, biegnących po trasach w Gorcach, wystartowało blisko 400 zawodników z całego kraju. Urząd reprezentował oraz dekorował Uczestników Pan Arkadiusz Szymczyk, Kierownik Referatu Sportu i Turystyki.
 2. 26 i 27 czerwca w Parku Miejskim odbył się Festiwal Sportów Zimowych. Uczestniczyłem w wydarzeniu, które promowało takie dyscypliny jak snowboard, curling, biathlon oraz hokej. Kilkuset uczestników w różnym wieku mogło spróbować swoich sił na urządzeniach i sprzętach imitujących daną dyscyplinę. W Festiwalu wzięli udział wspaniali polscy sportowcy, w tym Bartosz Łobaza - reprezentant Polski w curlingu, Igor Sikorski - medalista Igrzysk Paraolimpijskich, Krystyna Guzik - olimpijka w biathlonie, Natalia Czerwonka - medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim oraz Paulina Ligocka - olimpijka w snowboardzie.
 3. W dniach 25-27 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się II Podhalański Festiwal Modelarski Ciupaga. Na Festiwalu można było podziwiać kilkaset modeli w różnych kategoriach wystawianych przez modelarzy z kraju i zagranicy. W wydarzeniu uczestniczyłem wspólnie z moim zastępcą Panią Joanną Iskrzyńska-Steg.
 4. 29.06.2021 r. - w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu odbyło się otwarcie wystawy "Nowotarżanie mają głos", która można zwiedzać do końca września br. Podczas otwarcia wystawy swoje prezentacje wygłosili autorzy tekstów znajdujących się na ekspozycji: Pan Antoni Nowak, Pani Katarzyna Pajerska, Pan Janusz Stopka, Pani Zuzanna Majorczyk.
 5. 02.07.2021 r. - na nowotarskim rynku odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej plenerowej wystawy, która została zorganizowana dzięki współpracy Miasta Nowy Targ z Instytutem Pamięci Narodowej. "Tu rodziła się opozycja" - to ekspozycja dotycząca Czerwca 1976. Otwarcia wystawy pod Ratuszem dokonali Burmistrz Grzegorz Watycha oraz Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał. Podobnie jak dwie poprzednie, także i ta plenerowa ekspozycja składa się z modułów, których część przedstawia dane zjawisko w skali ogólnopolskiej, a część - w skali regionalnej.
 6. 1 i 18 lipca na Stadionie Miejskim odbyły się turnieje piłkarskie Football & Fun z udziałem blisko 16 drużyn amatorskich seniorskich z całej Małopolski i Śląska.
 7. 18 lipca i 25 lipca 2021 r. na terenie lotniska w Nowym Targu odbyły się Pikniki Jeździeckie. 18 lipca podczas Pikniku Jeździeckiego odbył się konkurs tradycyjnych zaprzęgów podhalańskich. Miało miejsce również pięć gonitw koni półkrwi oraz kłusaków, w tym jeźdźcy rywalizowali o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ. 25 lipca na Pikniku Jeździeckim gościł Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Piknik rozpoczął się od pokazu ułanów Stowarzyszenia "Kasztanka" z Laskowej, które zaprezentowało musztrę i umiejętności władania bronią białą podczas jazdy konnej.
 8. W dniach od 18 do 25 lipca na terenie lotniska dla chętnych dzieci i młodzieży dostępne były bezpłatne przejażdżki na kucykach i hucułach. Atrakcja cieszyła się dużą popularnością.
 9. 18 lipca Nowy Targ był miejscem startu i mety III etapu amatorskiego wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge. Na stracie trzydniowego wyścigu stanęło blisko 200 zawodniczek i zawodników. Jest to jedna z najbardziej cenionych kolarskich imprez dla amatorów w Polsce. Wraz z wyścigiem na tzw. Kole przy Parku Miejskim miały miejsce zawody rowerowe dla dzieci oraz wyścigi hulajnóg dla dorosłych. Zwycięzców wyścigu Nowy Targ Road Challenge dekorował Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 10. W piątek 23 lipca na nowotarskim rynku została zainaugurowana Wakacyjna Strefa Letnia. Otwarcie strefy uświetnił koncert zespołu Tripulacion Cubana. W strefie można zrelaksować się przy muzyce, dla dzieci przygotowane są atrakcje: piaskownice, wodny ślizg, mini piłka nożna oraz koszykówka. Wakacyjna strefa potrwa do 22 sierpnia.
 11. 24-25 lipca na torze w Nowym Targu odbyły się piąta i szósta runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w trialu motocyklowym. Na stracie stanęło ponad 100 zawodników. Drużynowo wygrali przedstawiciele AMK Gorce Nowy Targ.

IX. Pozostałe.

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 26 czerwca brałem udział w Podhalańskich Dniach Domu i Otoczenia, które odbyły się pod Miejską Halą Lodową,
 • 28 czerwca udałem się na ogłoszenie wyników w konkursie "Mikro Lider Pogranicza" w kategorii "Najlepsza inwestycja rekreacyjna" w Euroregionie Tatry,
 • 30 czerwca wraz z moim Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem uczestniczyliśmy w telekonferencji z Zarządem dróg Wojewódzkich,
 • 2 lipca odbyło się posiedzenie Euroregiony Tatry,
 • 5 lipca brałem udział w spotkaniu online poświęconemu Rządowemu Funduszowi Polski Ład,
 • 9 lipca uczestniczyłem w Forum Współpracy dla Podtatrza,
 • 16 lipca udałem się na uroczyste obchody Święta Policji,
 • 16 oraz 19 lipca brałem udział w Forum Współpracy dla Podtatrza,
 • 23 lipca udałem się na spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Tego samego dnia razem ze Skarbnikiem Łukaszem Dłubaczem udaliśmy się na podpisanie umowy z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki w wysokości wykorzystane zostaną na realizację zadań pn.
  - Rozbudowa drogi gminnej na os. Szuflów w Nowym Targu. Wysokość dofinansowania: 1 624 610 zł.
  - Budowa drogi - ul. Gen. Władysława Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szaflarską w Nowym Targu. Wysokość dofinansowania: 6 060 620 zł.
 • W dniu 25 lipca 2021r. podczas "Pikniku Jeździeckiego", Urząd Miasta wspólnie z NZOZ "LASERMED" zorganizował "plenerowy" punkt szczepień przeciwko sars cov 2. Szczepienia prowadzono szczepionką jednodawkową Johnson & Johnson. Łącznie przystąpiło do szczepień i zostało zaszczepionych 102 osoby.
 • Na wniosek złożony przez Dyrektora MCSiR uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na: program Sportowa Polska 2021, nazwa zadania: Roboty remontowe obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu - Etap modernizacji na rok 2021.

  Wartość Wniosku:
  Całkowite środki własne: 1.630.852,99 zł (w tym VAT);
  Całkowite wnioskowane środki FRKF: 1.115.000,00 zł (ok. 50% kwoty netto);
  Całkowita wartość zadania: 2.745.852,99 zł.
  Zakres przewidzianych prac:

  MHL:
  1. Termomodernizacja ściany wschodniej i zachodniej hali lodowej,
  2. Remont sanitariatów w trzech szatniach zawodniczych wraz z dwoma wentylacjami,
  3. Wymiana band hokejowych na spełniające obecne wymogi licencyjne,
  4. Remont parterowego budynku maszynowni (remont dachu i elewacji budynku),
  5. Modernizacja systemu osuszania powietrza hali lodowej,
  6. Wymiana stolarki drzwiowej hali lodowej (wejścia na zewnątrz).

  GORCE:
  1. Remont nawierzchni trzech kortów tenisowych,
  2. Remont oświetlenia sali gimnastycznej na system energooszczędny LED,
  3. Wykonanie instalacji monitoringu p.poż. na całym obiekcie hali Gorce.


  PŁYWALNIA:
  1. Wykonanie automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej na obiekcie,
  2. Modernizacja systemu monitoringi wizyjnego na obiekcie,
  3. Wymiana oświetlenia na hali pływalni na system energooszczędny LED.
 • Z końcem sierpnia tego roku na emeryturę odchodzą Pani Anna Jędrol - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu i Pani Zofia Wideł - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu. Zarówno Pani Anna, jak i Pani Zofia całą swoją karierę zawodową związały z kierowanymi przedszkolami. Nadszedł czas aby podziękować za tą wieloletnią i trudną służbę. Zapraszam Panie Dyrektor.

Pliki do pobrania

sbmzd_20210626_20210726.pdf (357) KB

Wytworzył: Katarzyna Fuła
Data wprowadzenia: 26-07-2021
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 54

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE