X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa szybu windowego wraz z zapewnieniem dostępności budynku Urzędu Miasta Nowy Targ dla osób ze szczególnymi potrzebami”


Nasz znak: FPiI.7011.6.2020,
Nowy Targ 14.07.2021r.

 

Sprawa: Wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn: budowa szybu windowego wraz z zapewnieniem dostępności budynku Urzędu Miasta Nowy Targ dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zmianami), Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa szybu windowego wraz z zapewnieniem dostępności budynku Urzędu Miasta Nowy Targ dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

 • Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje między innymi:

  1. Etap I:

   1. 1.Opracowanie koncepcyjne dla 2 wariantów przedmiotu zamówienia wraz z określeniem kosztów oraz wstępnymi wytycznymi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 4 egz.

  2. Etap II:

   1. Projekt budowlany i wykonawczy opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane – 5 egz.

   2. Kosztorys inwestorski – 5 egz.

   3. Przedmiar robót – 5 egz.

   4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.

   5. Wersję elektroniczną prac projektowych – 2 egz.
    (rysunki w formacie pdf, dwg, dgn, pliki tekstowe, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie pdf i xls).

   6. Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

 • Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

  1. Etap

   1. Wykonanie 2 koncepcji zapewnienia dostępności budynku Urzędu Miasta Nowy Targ dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym wybranie optymalnego wariantu.
   2. Uzyskanie wstępnych decyzji, pozwoleń i opinii, niezbędnych dla realizacji tego etapu przedmiotu umowy.

  2. Etap:

   W oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję, opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:
   1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej pozwalającej na realizację zaprojektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami prawa (uzyskanie pozwolenia na budowę) w ilości wymaganej przez przepisy prawa.

   2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji, pozwoleń, zgód i opinii.

   3. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej pozwalającej na zrealizowanie zaprojektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

   4. zyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Założenia szczegółowe:

  1. Projektant wykona prace projektowe zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.

  2. Wszystkie niezbędne materiały i dane potrzebne do wykonania prac projektowych zabezpiecza na własny koszt Projektant.

  3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże mapę do celów projektowych.

  4. Projektant uzyska na własny koszt wszelkie warunki i dane do projektowania: uzgodnienia, oświadczenia, zgody na dysponowanie terenem, postanowienia, decyzje, uzgodnienia branżowe i opinie.

  5. Rozwiązania projektowe i zakres opracowań, także w części kosztowej należy konsultować z Zamawiającym w trakcie prac projektowych.

  6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

  7. W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić ceny rynkowe z terenu przedmiotowej inwestycji.

  8. Projektant przyjmuje do wykonania wszelkie czynności wymagane do zrealizowania zamówienia, a podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją.

  9. Projektant ma prawo powierzyć częściowe wykonanie prac projektowych innej osobie, stosownie do zakresu branżowego. W takim przypadku odpowiada on wobec Zamawiającego za jej działanie i zaniechanie jak za własne.

  10. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury, której podstawą wystawienia jest podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych.

  11. Czynności nadzoru autorskiego zgodne z treścią ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) na podstawie wezwania Zamawiającego. Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót.

  12. Projektant będzie odpowiedzialny za wady prac projektowych. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem niniejszego zaproszenia.

  13. Dokumentacja winna stanowić jednolitą całość i jasno precyzować poszczególne założenia projektowe, z uwagi na wykorzystanie jej jako materiału przetargowego.

 • Wymagania Zamawiającego:

  1. Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – do 6 miesięcy od podpisania umowy. Za termin zakończenia robót uważa się dostarczenie do siedziby zamawiającego kompletnego zakresu prac projektowych wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę.

  2. Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych w formie ryczałtu, płatne po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu Protokołu zdawczo – odbiorczego prac projektowych.

  3. Do oferty należy dołączyć stosowne uprawnienia do wykonywania przedmiotowych prac z potwierdzeniem wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  4. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać:

  w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ,
  pokój nr 215, mgr inż. arch. Marta Słotwińska - Kluska tel. 18 261 12 76,
  e-mail: marta_slotwinskakluska@um.nowytarg.pl

 • Ofertę należy złożyć:

  do dnia 26.07.2021r. (poniedziałek) do godz. 16:00,
  na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Budowa szybu windowego wraz z zapewnieniem dostępności budynku Urzędu Miasta Nowy Targ dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
  lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl

 

Załączniki:

 1. Druk ofertowy.

 2. Mapka poglądowa.

Pliki do pobrania

oferty_do_130000_9811.pdf (1 589) KB
oferty_do_130000_9811_z02.pdf (614) KB

Wytworzył: Marta Słotwińska - Kluska
Data wprowadzenia: 14-07-2021
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 195

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE