X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 105

ZARZĄDZENIE Nr 120.Z.1.14.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2021 r.  w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu oraz wprowadzenia jego tekstu jednolitego.


Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.30.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany:

  1. 2 ust. 2. otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2. rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

  1. w § 10 ust. 1 pkt. 3) i 4) otrzymują nowe poniższe brzmienia:

„ 3) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,

4) z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,”

  1. w § 10 ust. 1 wykreśla się punkt 9) o poniższym brzmieniu i dokonuje odpowiedniej zmiany porządkowej w kolejnych punktach ust. 1:

„ 9) kierownik Biura Obsługi Mieszkańców,”

  1. Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku
    nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela stawek dodatku funkcyjnego) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  4. W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych obsługi w Urzędzie Miasta w Nowym Targu) w § 5 ust.1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Wnioski dotyczące premii sporządza pracownik, o którym mowa w §1 ust. 2 tegoż regulaminu premiowania, opiniuje sekretarz miasta, a następnie przekładane są do akceptacji kierownikowi urzędu.”

  1. W załączniku nr 5 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Zasady wynagradzania oraz awansowania pracowników) § 7 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„§ 7 Wszelkie decyzje dotyczące wynagradzania i awansowania podejmuje Burmistrz Miasta na zaopiniowany przez sekretarza miasta pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, a w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych, na wniosek sekretarza miasta.”

 

 

§ 2

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad przestrzeganiem przedmiotowego regulaminu powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2021_120z_14.pdf (339) KB
zarz_bur_2021_120z_14_z01.pdf (254) KB
zarz_bur_2021_120z_14_z02.pdf (245) KB
zarz_bur_2021_120z_14_z03.pdf (212) KB
zarz_bur_2021_120z_14_z04.pdf (775) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 05-07-2021
Wprowadził: Marcin Bryniarski
Oglądane: 288

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE